Tvůrčí a didaktické dílny LXVIII. ročníku

Dílny jsou již neod­myslitel­nou součástí festiva­lového dění. Letos jsme pro vás připra­vili deset celo­týden­ních pro do­spě­lé, jednu dílnu dvou­denní a jednu odpo­lední jedno­denní. Zkrátka ne­přijdou ani děti se čtyřmi celo­týden­ními dopo­ledními dílnami a jednou odpo­lední. Vybrat si můžete z dílen tvůrčích i didak­tických, čekají na vás i formáty exklu­zivní pro 68. roč­ník!

V případě, že chcete na festivalu pobýt celý týden, máte možnost si za­jistit účast na jedné celo­týden­ní dopo­lední dílně (pondělí až pátek) s časovou dotací 3,5 h denně. Tu lze kombi­novat s jedno­denní odpo­lední dílnou (1,5 h), dále také s celo­týden­ním pod­ve­černím sborem (1,5 h). Pro kratší pobyt si lze zvolit dvou­denní dopo­lední dílnu (3,5 h denně), pří­padně ve spo­jení s jedno­denní.

Dílny pro dospělé probí­hají v čase 9.15 – 12.45. Na změně týden­ního režimu je možné se do­mluvit na nedělním úvodním dílen­ském setkání ve shodě s ostat­ními účast­nicemi a účast­níky dílny – vedle výše popsané rodi­čovské varianty, která se sho­duje s časy dět­ských dílen (9 – 13 h), je možné pra­covat také ve student­ské nebo dělené variantě. Ty na rozdíl od vý­chozí rodi­čovské va­rianty umož­ňují kombi­novat účast na dílně s ná­vštěvou dopo­ledního přednáš­kového bloku. Jednot­livé před­nášky bude každo­pádně možné zpětně zhléd­nout pro­střed­nictvím záznamů na našem webu.

Jedno­denní odpo­lední didak­tická dílna začí­ná v 16.30, sbor začíná s ostat­ními dílnami ne­dělní schůzkou a pak zkouší denně od 17.00 do 18.30. O děti se v době konání odpo­led­ních dílen posta­rají lek­torky odpo­lední hu­debně-výtvar­né dílny – pře­dání dětí může pro­běh­nout již v 16.00 před začát­kem dětského pořadu, na nějž se spo­lečně podí­vají, pří­padně po jeho skon­čení. Děti se mohou účast­nit jak po celý týden za zvý­hod­něnou cenu, tak pouze ve vy­brané dny.

Závě­rečný páteční večer a sobotní dopoledne je tra­dičně věno­váno vhledu do tvůrčí práce jednot­livých dílen skrze plat­formu nazva­nou Jarmark dílen. Pořad probíhá např. formou jevišt­ního výstupu, prezen­tace vzniklých děl nebo krátké de­monstra­ce způsobu práce dané dílny. V sobotu dopo­ledne pre­zentují svou práci dílny dětské.

Dětské dílny probí­hají od pon­dělí do pátku v čase 9.00 – 13.00. Úvodní setká­ní dětí a rodičů s lektory a lektor­kami se usku­teční před prvním dílen­ským dopo­lednem, tzn. v pon­dělí od 8.30. Dětské dílny jsou uzpůso­bené tomu, aby se v jejich prů­běhu mohli ro­diče buď sami zúčast­nit někte­ré z dílen pro dospělé (zpra­vidla kona­ných v čase 9.15 – 12.45), pří­padně se mohli volně vě­novat jinému festiva­lovému dění. Svoje celo­týden­ní snažení děti prezen­tují v rámci tradič­ního Jarmarku dílen v so­botu dopo­ledne.

Vedle hlavních celo­týden­ních dopo­led­ních dílen je možné děti při­hlásit také do odpo­lední hudeb­ně-vý­tvar­né dílny, která nava­zuje na odpo­lední pořad pro děti a pro­bíhá para­lelně s odpo­lední didak­tickou dílnou a zkouš­kami sboru (cca od 16.30 do 18.45). Účast­nit se mohou děti jak po celý týden, tak pouze ve vy­brané dny.

Pro studující jsme připravili zvý­hodněný student­ský balí­ček (jedna celo­týdenní dílna, per­ma­nentka, nízko­roz­počtové ubyto­vání) za 3000 Kč. Za zvýhod­něnou cenu je možné zúčast­nit se také pouze některé z festi­valo­vých dílen. V obou pří­padech stačí pro­kázat studium v aktuál­ním akade­mic­kém roce.

Registra­ce do dílen bude možná od 1. dubna primárně skrze re­gist­rační formu­lář, kde si budete moci vy­řešit i ubyto­vání a další nále­žitosti ne­zbytné pro pobyt na festi­valu. Na místě bude možné se ještě při­hlá­sit na dílny, které ne­budou plně obsa­zeny. S při­hlašo­váním nicméně ne­otá­lejte, neboť dílny s nízkým zájmem bu­deme nuceni na konci května zrušit!

Pokud se plánu­jete zúčast­nit více­denní dílny (kromě reci­tační, která má jiný režim, a dílny uči­telské), váš pří­jezd je očeká­ván nej­pozdě­ji v neděli odpo­ledne, kdy pro­běhne od 16.00 na za­hra­dě Šrám­kova domu úvodní organi­zační setkání s lektor­kami a lektory. Dětských dílen se ne­děl­ní schůzka ne­týká, jejich úvodní setká­ní se usku­teční na stejném místě až v pon­dělí v 8.30.

Ať už dorazí­te v jakou­koliv chvíli, nejlépe uděláte, pokud nejprve zajdete právě na zahra­du Šrámkova domu, kde vás v infor­mačním stánku naše dele­gátky zare­gistru­jí a sdělí vám na­vazu­jící infor­mace spojené s po­vahou vašeho po­bytu na festi­valu.

registrace

Dílna uměleckého přednesu

Dílna uměleckého přednesu

Tradiční dílna zaměře­ná na inter­pre­tační práci s poezií nebo prózou – ni­koliv však drama­tickým mono­logem. Účastník se v maxi­málně pěti­členné sku­pině bude nořit do sfér roz­boru, výkladu, pro­kreslo­vání představ, pro­žití, hledání inter­pre­tačního klíče, zkou­šení, hlaso­vých impro­vizací, pokusů, omylů, boje s pamětí, nových vý­kladů, dalšího zkoumání…

read more
Dílna rozhlasové tvorby

Dílna rozhlasové tvorby

Pojďte si vy­zkoušet, co všechno zvuk dokáže, jaké má vyjadřo­vací schop­nosti, co lze jeho pro­středky sdě­lovat a jak může pro­bouzet fantazii. Staňte se autory svého vlastního roz­hlasového díla, re­žiséry, herci i scená­risty.

read more
Výuka češtiny mezi tradicí a inovací

Výuka češtiny mezi tradicí a inovací

Základ­ním cílem této celo­týden­ní dílny bude odpo­vědět na otázku, jak komuni­kační přístup ve výuce češti­ny reali­zovat. Zaměříme se na rozvoj jazy­kových kompe­tencí ve vzájemném propojení s rozvojem komuni­kačních doved­ností, a to pomocí zcela konkrét­ních prak­tických pří­kladů, včetně mikro­lekcí.

read more
Dílna Mluv hlasem

Dílna Mluv hlasem

Prostředek k sebevyjádření je hlas. Právě skrze něj se proje­vuje naše indi­vi­duali­ta. Sám hlas je sdělení. Slova nesou další význam navíc. Jedno ovlivňu­je a pod­poruje druhé. V dílně se budeme snažit svému hlasu po­rozumět, objevovat jeho možnosti, hledat k němu nové cesty, dýchat, intonovat, artiku­lovat…

read more
Dílna německého překladu

Dílna německého překladu

Základním téma­tem překla­da­telské dílny z německého jazyka bude roz­hla­sová hra. Za týden pře­lo­žíme kompletní roz­hla­sovou hru, probe­reme mož­nosti žánru a pře­kladu dia­logu.

read more
Cestou k literární kritice

Cestou k literární kritice

Vedle ryze praktické­ho aspektu této dílny, tedy psaní vlastních kri­tických textů, bude pozor­nost věno­vána rovněž inter­pre­taci vybra­ných umělec­kých děl, neboť inter­pre­tace, analýza či výklad tvoří neodmys­li­telnou součást práce lite­rárního kritika.

read more
Výpravy do neznáma

Výpravy do neznáma

Dvoudenní dopolední didak­tická dílna, kde budeme hledat odpo­vědi na otázky: Co obje­víme, když se vydáme s gra­fickými romány do Izraele a Pa­lestiny, do magické­ho světa Haruki Mura­kamiho, po­kusíme se pocho­pit řeku nebo hledat „nový jména“ s NoViolet Bulawayo? Jak funguje šta­feta hlasi­tého čtení, sklá­dan­kové učení, skupi­nové psaní esejů nebo obou­vání cizích bot s pomocí příběhů?

read more
Čapni múzu za pačesy (od 12 let)

Čapni múzu za pačesy (od 12 let)

Pojďme prozkoumat cesty fantazie, které by měl znát každý spisovatel*ka. Budeme si přitom hrát, psát a sdílet příběhy, které zatím ještě nikdo nikdy neslyšel. Ukážeme si, jak z ničeho vykouzlit tajemné hrady, létající lodě nebo třeba mluvící koně. Když víte, jak na to, tak se prázdný papír může proměnit v nevídané dobrodružství…

read more
Dílna sborového zpěvu

Dílna sborového zpěvu

Hudební setkávání se zdravou ambicí s reper­toárem se­stave­ným z lidové poezie, v němž se obje­vují sbory, voice­bandy i sóla. Tradičně nevy­ne­cháme také jazzové, rockové i spiri­tuálové písně.

read more
Učitelská dílna

Učitelská dílna

Dílna vycházející z tradice só­lo­vého i kolektivního před­nesu. Zabývá se interpretací poetických i pro­zaic­kých textů. Je určena zejména pro učitele, ale je ote­vřena i dalším zájemcům.

read more