Učitelská dílna

učitelská interpretační dílna
Dílna vycházející z tra­dice só­lo­vého i kolektiv­ního před­nesu. Zabývá se inter­pre­ta­cí po­etických i pro­zaic­kých textů.
Je určena zejména pro učitele. Primárně je nabí­zena jako sou­část pobyto­vého balíčku přes odbo­rovou základnu EXOD, ale je ote­vřena i dalším zájemcům, kteří se o podmínkách účasti musejí domluvit s vedoucí EXODu. Časový rozvrh práce v dílně je na dohodě mezi lektorkou a účastníky, obvykle se nekříží s do­po­led­ními před­náš­ka­mi.

celotýdenní dílna primárně pro účastníky EXODu; po – pá, tj. 1. – 5. 7.

portrét Emy Zámečníkové
Ema Zámečníková

Emilie Zámečníková (*1955) vystudo­vala obor drama­tická výchova na katedře vý­chovné drama­tiky DAMU, léta byla její externí peda­gožkou a i nadále s ní spolu­pracuje. Téměř třicet let učila lite­rárně-dra­matický obor ZUŠ Stře­zina v Hradci Králové, vedla a režíro­vala řadu dětských a dospělých souborů, s nimiž se pod názvem Divadlo Jesličky, krom bohatého veřejného vystu­pování, každo­ročně účastnila celo­stát­ních přehlídek a dílen. Jako herečka spolu­pra­covala s různými divadly, nejvíce se souborem Nejhod­nější medvídci. Osm let učila herectví a přednes na Konzer­vatoři Pardubice, kde reží­rovala několik operních inscenací. Vedla velké množství seminářů, dílen, zase­dala v porotách, nějaký čas se podílela i na organi­zování reci­tačních a diva­delních přehlídek a festivalů.
V současné době se jako lektorka věnuje mla­dému divadlu, divadlu pro děti, scé­nickému čtení (vede i semi­náře pro knihov­níky) a tvorbě scénářů (i pro audio­knihy). Převážně se však zamě­řila na umělecký přednes – pomáhá dětským a mladým recitá­torům a jejich uči­telům, vede dílny a semináře po celé republi­ce, působí jako lektorka Dětské scény a zasedá v poro­tách Wolkrova Prostě­jova všech stupňů. Je autorkou odbor­ných publi­kací, nej­významněj­ší z nich je Cesta k před­nesu aneb Průvodce pro peda­gogy a mladé recitá­tory. V roce 2017 obdr­žela Cenu ministra kultury za celo­životní přínos v oblasti umě­leckého přednesu, neprofe­sionál­ního divadla a drama­tické výchovy dětí a mládeže.