Dílna Mluv hlasem

lidé na hlasové dílně
Najdi stinné stránky svého hlasu. Prostředek k sebevyjádření je hlas. Právě skrze něj se proje­vuje naše indi­vi­duali­ta. Sám hlas je sdělení. Slova nesou další význam navíc. Jedno ovlivňu­je a pod­poruje druhé. V dílně se budeme snažit svému hlasu po­rozumět, objevovat jeho možnosti, hledat k němu nové cesty, dýchat, intonovat, artiku­lovat… A pak si o tom i po­vídat. Ve světle, ve stínu i ve tmě.

celotýdenní dílna, po – pá, tj. 1. – 5. 7.; cena: 2500 Kč

portrét Venduly Holčákové
Vendula Holčáková

(1986, Jindřichův Hradec) Studium logo­pedie a drama­tické vý­chovy pro­po­juje v hlaso­vou výcho­vu. Pra­cuje v kli­nické logo­pedii, jako od­borná asis­tentka na DAMU u hlasové pedagožky Ivany Vostárkové, na PedF UK učí techni­ku řeči, v Českém roz­hlase půso­bila jako logo­pedka v DRDS, učila na VOŠ he­recké hla­sovou vý­chovu a orto­epii řeči, vede jedno­rázové hla­sové dílny, pra­cuje s dětmi v alter­nativ­ních školkách. Nyní na rodi­čovské dovo­lené.