Informace pro média

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury, nejstarší tuzemská akce svého druhu. Každoročně se koná v prvním červen­covém týdnu na počest vý­znam­ného sobo­teckého ro­dáka, básníka Fráni Šrám­ka, při pří­ležitosti výročí literá­tova úmrtí.

Posláním festivalu je napo­máhat zájmu veřej­nosti o mateř­štinu, kulturu mluve­ného slova a lite­raturu. Nalé­záním sou­vztaž­nosti mezi historií a sou­časným vývojem oboru jsou obje­vo­vány nové možnosti, jak nazírat poezii, lite­raturu a sloves­nou kulturu, ale také dida­ktiku češtiny. V ne­poslední řadě Šrám­kova Sobotka pečuje o rozvoj kultury města a regionu. Zmí­něná proble­matika je každo­ročně pojímána prizma­tem urči­tého tématu – pro 68. ročník festi­valu v roce 2024 jím bude Ve stínu.

Téma je na­hlíženo prostřed­nictvím řady pro­gra­mo­vých linií. Patří mezi ně odborné před­nášky, besedy, autorská a scénická čtení, ale i di­va­delní před­stavení či hudební, filmové a posle­chové pořady. Vedle pro­gramu festival nabízí řadu tvůrčích a di­dak­tických dílen s před­ními českými umělci a odborníky. Festiva­lové publi­kum je vě­kově a profesně různo­rodé – mezi účastníky patří stu­denti, rodiny s dětmi i senioři. Všechny spo­juje zájem o slovo v různých jeho pro­měnách a projevech.

Pořadatelem festivalu je město Sobotka pro­střed­nictvím příspěvko­vé organi­zace Městské kul­turní stře­disko Sobotka. Festi­val se usku­tečňuje za finan­ční pod­pory města, Minister­stva kultury a Krá­lové­hra­deckého kraje, který festi­valu záro­veň posky­tuje trvalou záštitu.

ohlasy v médiích