Informace pro média

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury, nejstarší tuzemská akce svého druhu. Každoročně se koná v prvním červen­covém týdnu na počest vý­znamného sobo­teckého rodáka, básníka Fráni Šrám­ka, při pří­ležitosti výročí literá­tova úmrtí.

Posláním festivalu je napomáhat zájmu veřej­nosti o mateřštinu, kulturu mluve­ného slova a lite­raturu. Nalézáním sou­vztažnosti mezi historií a současným vývojem oboru jsou obje­vovány nové možnosti, jak nazírat poezii, literaturu a sloves­nou kulturu, ale také didaktiku češtiny. V ne­poslední řadě Šrámkova Sobotka pečuje o rozvoj kultury města a regionu. Zmíněná proble­matika je každoročně pojímána prizma­tem určitého tématu – pro 67. ročník festi­valu v roce 2023 jím bude Poslyš, jak zní. Mluvená řeč, hlas a rozhlas.

Téma je nahlíženo prostřednictvím řady pro­gra­mo­vých linií. Patří mezi ně odborné před­nášky, besedy, autorská a scénická čtení, ale i di­va­delní před­stavení či hudební, filmové a poslechové pořady. Vedle programu festival nabízí řadu tvůrčích a di­dak­tických dílen s předními českými umělci a odborníky. Festiva­lové publikum je věkově a profesně různo­rodé – mezi účastníky patří studenti, rodiny s dětmi i senioři. Všechny spo­juje zájem o slovo v různých jeho pro­měnách a projevech.

Pořadatelem festivalu je město Sobotka pro­střed­nictvím příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Sobotka. Festival se usku­tečňuje za finan­ční pod­pory města, Minister­stva kultury a Králové­hra­deckého kraje, který festivalu zároveň poskytuje trvalou záštitu.

Ohlasy v médiích