Informace pro média

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury, nejstarší akce svého druhu v Čechách. Každoročně se koná první červencový týden na počest významného soboteckého rodáka, básníka Fráni Šrámka, při příležitosti výročí literátova úmrtí.

Posláním festivalu je napomáhat zájmu veřejnosti o mateřštinu, kulturu mluveného slova a literaturu. Nalézáním souvztažnosti mezi historií a současným vývojem oboru jsou objevo­vány nové možnosti, jak nazírat poezii, literaturu a slovesnou kulturu, ale také didakti­ku češtiny. V neposlední řadě Šrámkova Sobotka pečuje o rozvoj kultury města a regionu. Zmíněná proble­matika je každoročně pojímána skrze určité téma – letošní 65. ročník nese titul Od folkloru k folkloru.

Téma je nahlíženo skrze řadu programových linií. Patří mezi ně odborné přednášky, besedy, autorská a scénická čtení, stejně tak divadelní představení či hudební a filmové pořady. Vedle programu festival nabízí řadu tvůrčích a didakti­ckých dílen s předními českými umělci a odbor­níky. Festiva­lové publikum je věkově a profesně různo­rodé – mezi účastníky patří studenti, rodiny s dětmi i senioři. Všechny spojuje zájem o slovo v různých jeho proměnách a projevech.

Pořadatelem festivalu je město Sobotka pro­střed­nictvím příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Sobotka.

tiskové zprávy

Kontakt pro média: propagace@sramkovasobotka.cz.