Dětská hudebně-výtvarná dílnička (3 – 9 let)

podvečerní dětská hudebně-výtvarná dílna
Odpolední hudeb­ně-vý­tvarná dílna se bude zamě­řovat na propo­jení hlaso­vého a výtvar­ného projevu u dětí od tří do de­víti let. Děti si vy­zkouší krea­tivní vý­tvarné techni­ky a za­zpívají se nové písničky. Budeme si hrát s barvou a prosto­rem, povíme si o tom, jak stín může kla­mat, a zku­síme si i základy kompo­zice.

odpolední dětská dílna v čase sboru; po – pá, tj. 1. – 5. 7.; cena: 300 Kč za celý týden; pří­padně bude možné na místě doku­po­vat jed­notli­vé dny za 70 Kč za den

Této dílny se netýká úvodní setkání s lektory dětských dílen v pondělí 8.30. Pře­dání dětí bude pro­bíhat každo­denně hned po skonče­ní dětského pořadu, obvykle kolem 16.45. Pří­padně bude možné děti předat lektorkám již v 16.00 před začát­kem dětského pořadu, na nějž se spo­lečně podívají. Dětskou vstu­penku na dětský pořad je v takovém případě nutno uhradit zvlášť. Horní věková hra­nice pro účast na této dílně je jen orien­tační.

Účastníci budou potře­bovat oble­čení vhodné k za­špinění, pře­zůvky, malou sva­činku, láhev s pitím a hlavně dobrou ná­ladu 😀

portrét Elišky Míškové
Eliška Míšková

(2001, Frýdlant) studuji filosofii a dějiny umění na Masa­rykově univer­zitě v Brně. Věnuji se šití, výtvarničení, hraji na housle a na violu. Ráda pra­cuji s dětmi a mám zkuše­nosti s orga­ni­zací tvo­ři­vých akcí, mimo jiné z před­cho­zích roč­níků Šrám­kovy So­botky.

portrét Karolíny Keijsperové
Karolína Keijsperová

(2001, Vrchlabí) studuji architekturu a urba­nismus na ČVUT v Praze. Ráda kreslím a šiju, věnovala jsem se černému divadlu. Ráda hraji na kytaru a zpívám. V létě 2020 jsem úspěšně dokon­čila dvou­letý for­mačně-vzdě­lá­vací animá­tor­ský kurz a od té doby se pravi­delně věnuji práci s dětmi. Na Šrám­kově So­botce po­vedu dětskou dílnu již po­třetí.