Dílna autorského psaní: O podstatnosti humoru (nejen) v literatuře

dílna tvůrčího psaní
V tvůrčí dílně autor­ského psaní bych se ráda zamě­řila na smysl, význam, svo­bodu a opod­statně­nost humoru v sou­časné poezii i v próze. Jaké jsou etické hranice humoru? Existují a mají takové hranice existo­vat? Proč a čím při­náší humor úlevu i v tra­gických příbě­zích? Jsou žánry absur­dity v dnešním světě překo­nány? Jak psát s nad­sázkou, eticky a přitom se vy­hnout vnitřní „auto­cenzu­ře“? Kde je v lite­ratuře hranice mezi boha­pustým cynismem a sdí­lenou ironií, ve které je na­děje?

celo­týdenní dílna, po – pá, tj. 1. – 5. 7.; cena: 2500 Kč

Potěší mě, když si zájemci o dílnu přine­sou jaký­koliv lite­rární text, který je pro ně něčím pod­statný a ke kte­rému se rádi vra­cejí. Ráda bych s takovým textem první den s účast­nicemi, účastníky pra­covala (indivi­duálně), poku­síme se defi­no­vat, proč je text inten­zivní, objevit v něm leh­kost i posel­ství, pří­padně humor a jeho opod­statně­nost. Sou­časně s tím nabí­zím jako výchozí alter­nativu jaký­koliv lite­rární text, který nás naopak dráždí neetič­ností humoru (humor za hranou, humor dehones­tu­jící, …)

V dalších dnech bych indivi­duálně doprová­zela (konzul­to­vala) krátké texty účast­nic a účast­níků kurzu.

portrét Dory Kaprálové
Dora Kaprálová

(1975, Brno) vystudovala Divadelní fakultu JAMU. V sou­časnosti je v Berlíně ži­jící pro­zaičkou, drama­tičkou, rozhla­sovou do­kumen­ta­ristkou, lektor­kou tvůrčího psaní. Mj. i autor­kou čtyř výraz­ných próz pro dospělé a jedné dětské knihy, zastou­pena v něko­lika tuzem­ských i zahra­ničních anto­logiích. Mezi její poslední proza­ické knihy patří povíd­ková sbírka Utrpení a jiné žánry nebo oceňo­vaná dětská horo­rová kniha Pan Nikdo a bílá tma. Na základě próz Dory Kaprá­lové uvedlo loni v listo­padu brněn­ské di­vadlo Husa na Provázku diva­delní hru „Nevy­letět z Brna, je ze mě zkyslá srna“.