Šrámkova Sobotka

Festival českého jazyka, řeči a literatury

Vážení přátelé,

s lítostí vám oznamujeme, že 64. ročník Šrámkovy Sobotky, festivalu českého jazyka, řeči a literatury, se v letošním roce neuskuteční. Vedení festivalu dospělo k názoru, že pořádáním festivalu v různých úpravách a omezeních tak, aby vyhovoval nastalé situaci, by nebylo naplněno jeho hlavní poslání: živé setkávání, bezprostřední dialog účastníků a mezigenerační sdílení.

Rada města Sobotka dne 29. 4. 2020 projednala a schválila odložení konání 64. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka na rok 2021. Rozhodnutí bylo přijato na základě zvážení rizik pandemie nemoci Covid-19 a s tím souvisejících opatření vlády ČR. Odložení 64. ročníku na rok 2021 bylo schváleno rovněž na doporučení jak kulturní komise jako poradního orgánu rady, tak na základě výsledku hlasování přípravného výboru jako poradního orgánu MKS Sobotka, hlavního pořadatele.

Téma nadcházející Šrámkovy Sobotky
3. 7. – 10. 7. 2021

Od folkloru k folkloru

Cesta k tématu a pojetí 64. ročníku Šrámkovy Sobotky nebyla jednoduchá. Ani název pro „Etnosobotku“ či „téma folkloru na Sobotce“ se nehledal snadno. Jeden z návrhů zněl Od úst k ústům – a nečekali jsme, jaké to bude mít o pár měsíců později konotace. Tím, co se šíří od úst k ústům, se pro nás stalo od března 2020 něco úplně jiného než folklor. Ústa jsme si zakryli rouškami a omezili přímý mezilidský kontakt, abychom zabránili šíření nákazy. A protože právě na mezilidském kontaktu a různých podobách autentické komunikace je sobotecký festival založen, nezbylo než ho – byť už takřka připravený – i s jeho folklorním tématem přesunout na rok 2021.
Čas ale plyne rychle a věříme, že se přece jen brzy spolu v Sobotce zeptáme, co že to vlastně folklor je. Že o tom v průběhu prvních červencových dní roku 2021 povedeme debaty, přivítáme odborníky na přednáškách i besedách, vydáme se vstříc literárním a divadelním zážitkům, koncertům v kostele i na zahradě, rozhlasovým poslechům. Že spolu budeme pracovat v dílnách, setkávat se v sobotecké škole i na náměstí, v sále spořitelny, na zahradě Šrámkova domu i v městském divadle a v prostorech dalších, tak jak to známe už mnoho let.
Do té doby se na webu Šrámkovy Sobotky můžete probrat historií festivalu a zavzpomínat na minulé ročníky a také se aspoň ve zkratce podívat, co všechno nás – pokud se nic nepokazí – v létě 2021 čeká.

Na co se tedy můžeme těšit?

Na co se můžete těšit?

Přednášky

Téma zasadí do obecnějšího rámce pražský etnolog a folklorista Petr Janeček (Folklor a lidová slovesnost v 21. století: zánik, přežitek, nebo revitalizace?) a ukáže na příkladech jednak různá chápání folkloru, jednak specifika tradičních, ale hlavně soudobých folklorních žánrů; předestře při tom otázky spojené s existencí, podobami a funkcemi folkloru v globalizovaném a mediálně propojeném světě. – Pandánem bude přednáška brněnské folkloristky Martiny Pavlicové (O folkloru, folklorismu a lidových tradicích v současné společnosti), která se soustředí na tradiční, původně venkovskou lidovou kulturu a její reflexi v různých historických a politických souvislostech. Akcentováno bude téma tzv. druhé existence folkloru, tedy otázky jeho prezentace na scéně, ale i fungování tradičního folkloru jako inspiračního zdroje umění. – Adam Votruba a Ondřej Skovajsa(Lidová píseň: varianty, paměť a interpretace) představí současné teorie spojené s hudební i slovesnou podobou písně, s jejím vznikem, variantní existencí i s ukotvením v paměti zpěváků a také s její poetikou a obrazností. – Moderní etnolingvistiku – využívající informací poskytnutých folklorním materiálem pro účely rekonstrukce jazykových a kulturních stereotypů – budou reprezentovat jazykovědkyně Anna Christou a Lucie Šťastná (Koně, ženu a flintu nikdy nepůjčuj: o ženách a zvířatech v perspektivě moderní etnolingvistiky). První z nich představí obraz ženy ukotvený v české frazeologii a tradičním folkloru, druhá zprostředkuje vhled do českého obrazu zvířat ve folkloru tradičním i moderním. – Alena Schauerová a Magdalena Maňáková (Tady jsme doma: s folklorem ke kořenům domova a vlastní identitě) se soustředí na regionální folklor, zejména na to, jak dnes utváří (a jak může utvářet) identitu dnešních školních dětí. V závěru přednáškového cyklu o folkloru bude tedy nabídnuta také inspirace pedagogická.

O festivalu

Šrámkova Sobotka

Fráňa Šrámek, narozený a pohřbený v Sobotce, byl po celý život v úzkém styku se svým rodištěm, které oslavil tak, jak bylo v českém básnictví oslaveno málokteré město mimo Prahu. Jeho družka Miloslava Hrdličková-Šrámková ve své závěti odkázala Městu Sobotce svůj dům čp. 3 na náměstí Míru v Sobotce s básníkovým archivem, pozůstalostí a autorskými právy. Město Sobotka se proto cítí povinno pečovat o kulturní odkaz a památku svého významného rodáka. K tomuto odkazu přispívá každoročním pořádáním festivalu Šrámkova Sobotka.

Festival Šrámkova Sobotka (dále Festival) je festival českého jazyka, řeči a literatury. Festival se koná každoročně v Sobotce v prvním týdnu hlavních školních prázdnin. Pořadatelem festivalu je Město Sobotka prostřednictvím příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Sobotka (dále MKS), které řídí přípravu festivalu a zodpovídá za jeho realizaci. MKS zřizuje Přípravný výbor Festivalu jako poradní orgán určený pro koordinaci a komunikaci zájmů jednotlivých účastnických skupin festivalového dění a pořadatele festivalu. MKS spolupracuje s dalšími subjekty, které se organizačně nebo finančně podílejí na jeho konání.

Posláním Festivalu je: a) napomáhat zájmu veřejnosti o český jazyk, kulturu mluveného slova a literaturu; b) rozvíjet odborné znalosti účastníků z řad odborné veřejnosti, zejména pedagogů a studentů vysokých škol filologického a pedagogického zaměření. Toto poslání naplňuje programem s odbornými vzdělávacími přednáškami, semináři, dílnami, besedami a ostatními kulturními pořady. Jejich výběr se řídí zásadou získat kvalitní vědecké odborníky, profesionální umělce i oceňované amatéry. Všechny kulturní pořady jsou určeny i široké veřejnosti.

(Podle Statutu festivalu z roku 2015)

Děkujeme

Naši partneři

Šrámkova Sobotka je uskutečňován za finanční podpory Ministerstva kultury, Státního fondu kultury, Královéhradeckého kraje a města Sobotka.
Za spolupráci děkujeme také římsko-katolické farnosti v Sobotce, ZŠ a MŠ Sobotka a tělocvičné jednotě Sokol Sobotka.

2019 / 63. ročník

Na scénu!

Prohlédněte si průběh veškerého dění ročníku, které se tématicky točilo primárně kolem divadla! 

2018 / 62. ročník

Čas v nás

Prohlédněte si průběh veškerého dění ročníku, které se tématicky točilo primárně kolem času!

Kontakt

Máte nějaké otázky?

+420 493 571 618