Program LXVIII. ročníku

V průběhu Šrámkovy Sobotky se uskuteční tradičně na sedm desítek pořadů zahrnujících před­nášky, autorská a scé­nická čtení, diva­delní před­stavení, kon­certy, besedy, posle­chové pořady, projekce či formáty vytvo­řené speci­ficky pro festi­val, jako je napří­klad každo­roční nokturno Spo­lečnost mrtvých básníků.

Letos se můžete těšit třeba na HLAS­kontra­BAS Ridiny Ahme­dové a Petra Tichého, experi­mentál­ní rapové sesku­pení P/\st nebo kapelu Fanky & Barva slov, scé­nická čtení básní Václava Šolce či Jana Kame­níka, besedu věno­vanou méně známým dílům Williama Shakespeara, na Divadlo D21 s před­stavením Emil čili O Háchovi, Diva­delní spo­lečnost Maso­pust s Přípra­vami na všechno či Spolek Kašpar s před­stavením 2084, dále autorská čtení Dory Kaprá­lové a Jiřího Šlupky Svěráka, posle­chové básnické pásmo z hořkých a vý­směšných textů zakla­datele nonsensu Christiana Morgen­sterna, přednášky věno­vanou českým main­streamo­vým autorům 19. století, kteří některé typy svých děl psali rovnou tzv. do šuplíku, páteč­níkům ve stínu či cito­slovcím jako slovnímu druhu ve stínu, výstavu a pořad o Milo­slavě Hrdlič­kové Šrámkové, výběr absolvent­ských filmů stu­dentů FAMU, –

… a to je jen zlomek toho, co 68. ročník přinese.

Celkový přehled programu a počátek před­prodeje již brzy!