Obchodní podmínky

které vydalo Městské kulturní středisko Sobotka, příspěvková organizace, IČ 674 40 649,
se sídlem náměstí Míru 3, 507 43 Sobotka,
kontaktní e-mail: info@sramkovasobotka.cz,
kontaktní tel.: 493 571 618
(dále jen „pořadatel“),
aby upravilo náležitosti smluv uzavíraných mezi pořadatelem a spotřebitelem (dále jen „účastník“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na adrese https://sramkovasobotka.cz/registrace/ (dále jen „internetový obchod“) k poskytnutí služeb souvisejících s účastí účastníka na festivalu Šrámkova Sobotka pořádaného pořadatelem v termínu od 29. 6. do 6. 7. 2024 (dále jen „festival“).

 1. Uzavření smlouvy
  1. Prostřednictvím internetového obchodu pořadatel nabízí tyto služby:
   1. dílny konané na festivalu,
   2. permanentní vstupenku na placené body festivalového programu,
   3. ubytování na festivalu.
  2. V internetovém obchodě je uveden podrobný popis jednotlivých služeb a jejich cena. V případě služby ubytování je uvedeno pouze cenové rozmezí, konkrétní cenu pořadatel sdělí účastníkovi v reakci na poptávku. Ceny jsou uvedeny vždy včetně všech daní a poplatků.
  3. Účastník prostřednictvím internetového obchodu zašle pořadateli objednávku obsahující informace o objednávaných službách včetně osobních a kontaktních údajů. V případě, že skutečným příjemcem služeb mají být i jiné osoby než účastník (například dítě účastníka v případě dětské dílny, rodinní příslušníci účastníka v případě ubytování ap. – dále jen „skupina“) budou součástí objednávky i jejich osobní údaje. Před závěrečným odesláním objednávky může účastník zkontrolovat a případně opravit zadané údaje.
  4. Odesláním objednávky účastník vyjadřuje svůj výslovný souhlas se zněním těchto obchodních podmínek. Účastník rovněž odpovídá za splnění závazků podle těchto obchodních podmínek i členy skupiny, pokud je osobou oprávněnou jednat jejich jménem na základě ústního, písemného či obdobného zmocnění.
  5. Při objednání služeb dílny nebo permanentní vstupenky pořadatel nejpozději do 14 dnů e-mailovou zprávou potvrdí účastníkovi přijetí objednávky a zároveň mu zašle pokyny k úhradě ceny služeb. Doručením této potvrzující e-mailové zprávy účastníkovi je mezi pořadatelem a účastníkem uzavřena smlouva.
  6. Při objednání „studentského ubytování“ se uživatel automaticky hlásí k využití studentského balíčku, který obsahuje dílnu dle účastníkovy volby, permanentní vstupenku a nízkorozpočtové ubytování. Tuto službu mohou využít pouze studenti po předložení potvrzení o studiu v akademickém roce 2023/24.
  7. Při objednání služeb ubytování pořadatel nejpozději do 14 dnů zašle účastníkovi nabídku ubytování s popisem místa ubytování a jeho vybavení, s uvedením celkové ceny ubytování a pokyny k úhradě ceny služeb. Doručením souhlasné odpovědi účastníka na nabídku ubytování je mezi pořadatelem a účastníkem uzavřena smlouva o ubytování.
  8. Cenu služby uhradí účastník bankovním převodem na účet pořadatele. Cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud není v okamžiku uzavření smlouvy pořadatelem stanoveno jinak. Nebude-li cena služby v této lhůtě uhrazena, vyzve pořadatel účastníka, aby cenu uhradil v dodatečné sedmidenní lhůtě. Nebude-li cena služby uhrazena ani v dodatečné lhůtě, je pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit oznámením zaslaným účastníkovi na jeho e-mailovou adresu.
  9. Smlouva se uzavírá na dobu konání festivalu. Služby jsou poskytovány výlučně na festivalu a v době jeho konání.
  10. K zahájení poskytování služeb dojde registrací účastníka na festivalu, tj. prezencí účastníka ve festivalovém informačním stánku na zahradě Šrámkova domu, náměstí Míru 3, Sobotka.
  11. Uzavřením smlouvy se účastník zavazuje dodržovat platná hygienická nařízení a organizační pokyny pořadatele.
 2. Změny a ukončení smlouvy
  1. Účastník má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy postačuje v této lhůtě odeslat písemně do sídla pořadatele nebo na jeho kontaktní e-mail, jak jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek. Pořadatel doručení oznámení o odstoupení od smlouvy potvrdí účastníkovi na jeho e-mailovou adresu. Pořadatel vrátí účastníkovi zaplacenou cenu služeb, případně sníženou o storno poplatek definovaný ve čl. 2.3, 2.5 a 2.6 těchto obchodních podmínek, do 14 dnů od doručení oprávněného odstoupení od smlouvy na bankovní účet, z něhož byla původní platba odeslána.
  2. Datované odstoupení od smlouvy by mělo obsahovat tyto náležitosti:
   1. informace o účastníkovi (jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa),
   2. informace o objednané službě (popis služby, datum objednání, číslo objednávky).
  3. Do 31. 5. 2024 může účastník odstoupit od smlouvy bez účtovaného storno poplatku ze strany pořadatele.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo libovolnou nabízenou dílnu do 31. 5. 2024 zrušit pro malý zájem. V takovém případě zašle pořadatel oznámení dotčenému účastníkovi na jeho e-mailovou adresu společně s nabídkou možnosti účasti v jiné dílně nebo vrácení 100 % prostředků vynaložených na zprostředkování služby, případně i dalších zakoupených služeb.
  5. V době od 1. 6. 2024 do 20. 6. 2024 včetně může účastník odstoupit od smlouvy, pořadatel je však oprávněn účtovat účastníkovi storno poplatek ve výši 45 % z uhrazené ceny služeb. Zda tohoto práva využije, sdělí pořadatel účastní­kovi ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
  6. V době po 20. 6. 2024 může účastník od smlouvy odstoupit, pořadatel je však oprávněn účtovat účastníkovi storno poplatek ve výši 100 % z uhrazené ceny služeb. Zda tohoto práva využije, sdělí pořadatel účastní­kovi ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
  7. Je-li součástí smlouvy „studentský balíček“, pak je s ním při odstoupení vždy nakládáno jako s celkem, není možné jej jakkoliv dělit.
  8. V případě zásahu vyšší moci, která povede k omezení nebo změně formy nabízených služeb či dokonce ke zrušení celého festivalu, je postup následující:
   1. Dojde-li ke změně formy prezentace pořadů, tj. například z prezenční na online, a zároveň se uplatňuje na tyto pořady permanentní vstupenka, účastník má právo na vrácení 100 % prostředků vynaložených na zprostředkování služby.
   2. Pořadatel je oprávněn účtovat si v případě nutnosti zrušení ubytování storno poplatek představující náhradu nezbytně nutných nákladů vynaložených pořadatelem na zajištění ubytovacích služeb, nejvýše však ve výši 20 % již účastníkem uhrazené částky za ubytovací služby.
   3. Bude-li navzdory případným okolnostem a omezením možné uskutečnit dílny prezenční formou a účastník se přesto v době od 1. 6. do 20. 6. 2024 rozhodne odstoupit od smlouvy, pořadatel je oprávněn účtovat účastníkovi storno poplatek ve výši 45 % z uhrazené ceny služeb. V době po 20. 6. 2024 je pořadatel oprávněn účtovat si storno poplatek ve výši 100 % z uhrazené ceny služeb. Zda tohoto práva využije, sdělí pořadatel účastníkovi v obou případech ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
   4. Pořadatel si vyhrazuje právo neuskutečnit dílnu prezenčně z důvodu místně platných hygienických nařízení ap. Pořadatel toto rozhodnutí oznámí účastní­kovi na jeho e-mailovou adresu, a to bezprostředně po té, co se o uvedených nařízeních dozví. Pokud se pořadatel rozhodne zprostředkovat danou službu formou webináře či jiného formátu v on-line prostoru, účastník má v tomto případě možnost uplatnit u pořadatele slevu ve výši 20 % z ceny dílny či odstoupit od smlouvy do 28. 6. 2024. Pokud v takovém případě účastník odstoupí od smlouvy nebo dojde k celkovému zrušení dílny, pořadatel vrátí účastníkovi 100 % z uhrazené ceny služeb.
 3. Práva z vad
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti pořadatele za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
  2. Pořadatel odpovídá účastníkovi za to, že poskytnutá služba je ve shodě s uzavřenou smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s uzavřenou smlouvou se rozumí, že dodávaná služba má jakost a provedení ve smlouvě sjednané, a není-li jich, pak pořadatelem nebo jeho zástupcem popisované, a dále, že odpovídá požadavkům právních předpisů a je v odpovídajícím množství.
  3. V případě, že poskytovaná služba není ve shodě s uzavřenou smlouvou, má účastník právo na nové poskytnutí služby bez vady, na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy, a to podle volby účastníka. Účastník sdělí pořadateli, které právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže účastník změnit bez souhlasu pořadatele. Neodstraní-li pořadatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li účastníkovi, že vady neodstraní, může účastník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li účastník své právo včas, bude postu­pováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
  4. Práva účastníka vyplývající z odpovědnosti pořadatele za vady uplatňuje účastník u pořadatele písemně v jeho sídle nebo na jeho kontaktním e-mailu, jak jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy pořadatel obdržel od účastníka informaci o vadě poskytované služby.
 4. Zpracování osobních údajů a osobních projevů
  1. Pořadatel tímto informuje účastníka, že pořadatel tak, jak je výše identifikován, má postavení správce osobních údajů, které mu při uzavření smlouvy a za trvání smluvního vztahu byly a budou poskytnuty. Pořadatel jmenoval koordi­nátora pro ochranu osobních údajů. Je jím Mgr. Zbyněk Neumann, tel. 777 689 489, e-mail poverenec@rssemily.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely:
   1. splnění smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek – právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy (pokud by osobní údaje nebyly poskytnuty, smlouva nemůže být uzavřena),
   2. splnění právních povinností pořadatele – právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je jejich nezbytnost pro splnění právních povinností pořadatele, zejména vedení účetnictví,
   3. případného vymáhání povinností účastníka ze smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek – právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je oprávněný zájem pořadatele, konkrétně ochrana právních nároků prodávajícího,
   4. jednorázové nabídky účasti na následujícím ročníku festivalu.
  2. Osobní údaje nebudou předávány žádným dalším příjemcům s výjimkou jejich předání spolupracovníkům pořadatele výlučně za účelem splnění smlouvy s účastníkem a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování. Osobní údaje budou uloženy po dobu 1 roku od vypořádání všech závazků z naposledy uzavřené smlouvy mezi pořadatelem a účastníkem, ledaže by platné a účinné právní předpisy ukládaly pořadateli jejich uložení po delší dobu.
  3. Subjekt údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Tato práva lze uplatnit na kontaktech pořadatele, jak jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  4. Během festivalu budou pořizovány fotografie a obrazové a zvukové záznamy a při účasti účastníka na dílně budou vytvářena autorská díla. Účastník souhlasí s tím, aby byly jeho podobizny a záznamy pořizovány a dále pořadatelem zpracovávány. Účastník souhlasí s tím, aby pořadatel podobizny a záznamy pořízené na festivalu a autorská díla účastníků vytvořená na dílnách využil za účelem své vlastní propagace a aby byly zveřejněny ve festivalovém věstníku.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i v případě, že právní vztah založený smlouvou obsahuje jakýkoli mezinárodní prvek.
  2. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pořadatelem v elektronické podobě a není přístupná kromě případů plnění zákonných povinností pořadatele.
  3. Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění či nemoc účastníků, stejně jako za ušlou mzdu, škodu na majetku nebo finanční ztrátu během festivalu. Účastníci si mohou sjednat pojištění dle vlastního uvážení.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, případně na zrušení celého festivalu, zejména pokud jsou vynuceny zásahem vyšší moci.
  5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Proti postupu pořadatele lze podat stížnost ke zřizovateli, kterým je město Sobotka. Pořadatel není ve vztahu k účastníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  6. Pořadatel výslovně upozorňuje, že na téže doméně, na stránce https://sramkovasobotka.cz/e-shop/, provozuje další nezávislý internetový obchod, který má odlišné vlastní obchodní podmínky a jiný předmět prodeje.
  7. Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 30. 3. 2024 a nahrazují v plném rozsahu všechny do té doby platné a účinné obchodní podmínky tohoto internetového obchodu.

V Sobotce dne 30. 3. 2024