registrační formulář

I letos proběhnou re­gistrace na plat­formě Google Forms. Součástí for­mu­lá­ře není detail­ní popis dí­len, před jeho vy­pl­ně­ním si proto pro­sím roz­my­sle­te, jaké tvůrčí nebo didak­tické dílny se budete chtít zú­častnit, pří­padně si nechte jejich pře­hled na webových stránkách otevře­ný v jiném okně svého pro­hlížeče.