67. ročník   1. – 8. července 2023

Poslyš, jak zní

Mluvená řeč, hlas a rozhlas

67. ročník Šrámkovy Sobotky bude věnován fe­no­ménům sluchu, sly­šení, mlu­vené řeči, hlasu a rozhlasu. V sou­ladu se zamě­ře­ním festi­valu na český jazyk, řeč a lite­ra­turu v ši­ro­kých souvis­lostech se kon­cepce ročníku soustředí na témata sou­visející s mlu­ve­nou formou jazyka, s řečo­vou a hlaso­vou kulturou a výcho­vou, s tema­tizací hlasu, zvuku a sly­šení v lite­ratuře, a také se škálou způ­sobů, kdy se lite­ratura reali­zuje „nahlas“.

Irena Vaňková