přednáškový cyklus Poslyš, jak zní

děti u stolu
V přednáškovém cyklu letošního ročníku Šrámkovy Sobotky dostávají prostor různé polohy festivalového tématu, sou­stře­děného ke zvu­ko­vě-audi­tivní poloze jazyka a lite­ratury. Přední čeští odbor­níci pro­mluví o poten­cích lidského hlasu, mluvené řeči – a to i řeči jevištní – i o stylizaci mluve­nosti v lite­rárním textu. Dvě před­nášky pak budou věno­vány historii a součas­nosti některých lite­rárně-drama­tických rozhla­sových žánrů, jak se vyví­jely v průběhu sto­leté exis­ten­ce Českého roz­hlasu, a to adapta­cím lite­rárních děl a původní roz­hlasové hře.

pětidenní didaktický cyklus, po–pá; cena: 0 Kč

Na přednášky je vstup volný. Současně je ale cyklus jako celek akredi­tován v rámci systému DVPP. Pokud chcete obdr­žet po jeho absolvo­vání osvědčení, pak se na cyklus musíte za­registro­vat předem. Na cyklus je v rámci festi­valové registra­ce pohlí­ženo jako na didak­tickou dílnu. Docházka re­gistro­vaných účast­níků bude kontro­lována. Účast­níci festi­valu přijíž­dějící přes EXOD měli možnost se na cyklus registro­vat v rámci svého přihla­šování, nemu­sejí se tedy regis­trovat podruhé. Neregis­trovaným poslu­chačům nemůže být osvěd­čení vydáno.

obsah cyklu:

Hlas a co všechno s ním umíme

pondělí 3. července, doc. Skarnitzl

Hlas používáme jako bohatý nástroj, často aniž bychom si toho byli vědomi. Před­náška představí plasti­citu řečové produkce, která nám umožňuje vy­jadřovat širokou paletu komuni­kačních funkcí, na úrovni hlasu v nej­širším slova smyslu, od melodie přes speci­fická nasta­vení hlasivkového kmitání po modi­fi­kace v ústní a nosní dutině. V před­nášce se budeme věnovat i per­spektivě poslu­chače a tomu, co všechno můžeme z hlasu o mluvčím vyčíst – a nakolik je to přesné.

Mluvená čeština a její stylizace v sou­časných lite­rárních textech

úterý 4. července, prof. Hoffmannová

Při stylizaci mluvenosti v umě­leckých textech musí autoři věno­vat pozor­nost volbě vari­ety (obecná čeština, nářečí, slang aj.) a výběru pro­středků z ro­viny hlásko­slovné, tvaro­slovné, lexi­kální (expre­sivní vý­razy, vulga­rismy), syntaktické, i pro­středků vý­stavby textu, zvláště dialogu. V před­nášce to bude před­vedeno na ukázkách z děl proza­ických (E. Hakl, P. Hůlová, A. Bajaja ad.), básnic­kých (J. Krchovský, K. Škra­bal) i drama­tických (P. Zelenka, D. Drábek, P. Ko­lečko).

Řeč na jevišti, řeč z jeviště

středa 5. července, prof. Palková

Řeč na jevišti má mnoho podob, řeč oslovu­jící diváka v hle­dišti má více funkcí. Spo­lečným přáním těch, kteří stojí na jevišti a těch, kteří z hle­diště sledují výsledek jejich sna­žení, obvykle bývá, aby se ony dvě di­menze, které teprve dohro­mady tvoří di­vadlo, navzá­jem nemi­nuly. Třetí stranou je ovšem jazyk jako veličina s vlastní hodno­tou. Přednáška chce při­pome­nout některé z otázek, které vzni­kají při pohledu na součas­nou mluvu na jevišti, na pozadí někte­rých insce­nací a stavu češtiny.

Rozhlasová dramaturgie a drama­tizace

čtvrtek 6. července, MgA. Veverková

Přednáška nabídne praktický pohled na rozhla­sovou drama­turgii a pro­vede všemi fázemi drama­turgické práce. Rozhla­sová drama­tizace v sobě vždy mísí diege­tické (vy­právěcí) a mime­tické (před­váděcí) prvky. Tato „dvoj­domost“ se promě­ňuje jak díky autor­ským, drama­tur­gickým či režij­ním pří­stupům, tak díky vývoji techno­logií. Jaká jsou mož­nosti a omezení, se kterými se musí autor roz­hlasové drama­tizace potýkat, jak využít postavu vypra­věče a jak vy­právět zvukem?

Původní česká rozhlasová hra

pátek 7. července, dr. Schulzová

První část přednášky se zaměřuje na nej­význam­nější původní české roz­hla­sové hry 20. století a na vybra­ných dílech ukazuje speci­fika žánru: Franti­šek Kožík – Cristo­bal Colón (30. léta), Ludvík Aške­nazy – Bylo to na váš účet (60. léta), Daniela Fische­rová – Velká vteřina (90. léta). Druhá část se věnuje sou­časné podobě roz­hla­sové hry, zejména drama­tickým pod­castům. Součástí před­nášky jsou zvu­kové ukázky.

portrét Radka Skarnitzla
Radek Skarnitzl

Doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., (1977, Praha) ředitel Fone­tického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří možnosti identifikace mluvčího z řečového signálu a cizinecký přízvuk a jeho sociální a psychologické dopady, zabývá se ale i zvukovými vlast­nostmi češtiny a anglič­tiny obecně a podílel se na vylep­šování syntézy češtiny. V sou­časnosti je soudním znal­cem se speci­a­lizací na identi­fikaci mluvčího a analýzu zvuko­vého signálu.
foto Hynek Glos – zdroj obrázku

portrét Jany Hoffmannové
Jana Hoffmannová

Prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc., (roz. Jiřičková, 1950) vedoucí vědecká pracov­nice Ústavu pro jazyk český AV ČR (oddělení sty­lis­tiky a socio­lingvis­tiky), done­dávna i vyučující na FF UK (Ústav transla­to­logie). Zabývá se stylistikou, texto­vou ling­vistikou, vý­zkumem mluvené češtiny. Spolu­autorka a spolueditorka knih Mluvená čeština: hledání funkční­ho rozpětí (2011), Stylisti­ka mluvené a psané češtiny (2016), Syntax mluvené češtiny (2019).
zdroj obrázku

portrét Zdeny Palkové
Zdena Palková

Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc., (1938, Olomouc) emeritní profesorka Filozo­fické fakulty Univer­zity Kar­lovy. Specia­lizuje se na fone­tiku a fono­logii, zejm. se zamě­řením na zvuko­vou stavbu češtiny, prozodii, řečovou komunikaci a kulturu řeči. Věnuje se také jevištní řeči, dlouhá léta spolupracuje s čino­hrou Národ­ního divadla v Praze. Je autor­kou mnoha publi­kací, i takových, které dnes představují základ oboru, jako je např. Fonetika a fonologie češtiny (1995, 1997), Výslov­nost spi­sovné češtiny. Cvičení pro cizince (s J. Veroňkovou, 2022) nebo komplex šest­nácti hesel z okruhu fono­logie a pro­zodie v Novém encyklo­pe­dickém slovníku češtiny (2016).

portrét Lenky Veverkové
Lenka Veverková

MgA. Lenka Veverková (1991) pracuje v Českém rozhlase od roku 2015 jako dramaturgyně tvůrčí skupiny Literatura, drama a zábava. Podílí se na přípravě rozhlasových her pro dospělé i děti, nedělních pohádek, četeb na pokračování a Hajajovi. Vystudovala magisterský program katedry teorie a kritiky na DAMU. Na katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci vede seminář Rozhlasová dramaturgie. Je autorkou rozhlasových dramatizací knih Spalovač mrtvol, Už zase skáču přes kaluže, Hlavní přelíčeníPan Theodor Mundstock.
foto Khalil Baalbaki – rozhovor s přednášející

portrét Evy Schulzové
Eva Schulzová

Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D., (roz. Vojtová, 1985) studovala dramaturgii a scenáristiku na Divadelní fakultě JAMU, germanistiku na Filozofické fakultě MUNI a Scénické psaní na Univerzitě umění v Berlíně. Na JAMU obhájila disertaci o rozhlasové hře (školitel prof. Antonín Přidal). Tamtéž působí jako pedagožka, autorsky a dramaturgicky spolupracuje s Českým rozhlasem a překládá z němčiny. Nakladatelství JAMU vydalo tři její odborné publikace – nejnovější Snít rozhlasem, 2022.