O dílnách

Festival nabízí dílny v různých časech a s různou časovou dotací, které lze navzájem kombinovat.

Kombinování více dílen

V případě, že chcete na festivalu pobýt celý týden, máte možnost si zajistit účast na jedné celotýdenní dílně (pondělí až pátek) s časovou dotací 3,5 hod denně. Tu lze kombinovat jak s jednodenními odpoledními dílnami (1,5 hod), tak i s celotýdenním podvečerním sborem (1,5 hod).

Pro kratší pobyt si lze zvolit jedno či vícedenní dopolední didaktickou dílnu a k ní případně přidat jednu nebo více odpoledních dílen ve dnech pobytu.

Tři dopolední didaktické dílny (2x Smolíková a 1x Tomášek) si lze vybrat také společně, časem i cenou následně tvoří ekvivalent jedné celotýdenní dílny.

Vybranou dětskou celotýdenní dopolední dílnu lze kombinovat s dětskou odpolední hudebně-výtvarnou konanou v čase sboru a s ostatními dětskými pořady.

Přednáškový cyklus lze kombinovat s ostatními dílnami po dohodě s lektorem a ostatními účastníky celotýdenní dílny.

Příjezd účastníků

Příjezd fre­kventantů celotýdenních dílen je očekáván nejpozději v neděli odpo­ledne, kromě dílny recitační a učitelské, které mají jiný režim. Úvodní organi­zační setkání ú­častníků s lektory se koná v ne­dě­li v 15 h na za­hra­dě Šrám­kova domu. Dětských dílen se ne­děl­ní schůzka ne­týká, úvodní setkání s lektory pro­běhne v pondělí v 8.30 na za­hradě Šrámkova domu. Účastníci didaktických dílen jsou očekávání až přímo na místě konání v určeném čase.

Rozvrh dílen

Dílny pro dospělé účastní­ky probí­hají od pondělí do pátku v dopoledním čase. Přesný začátek záleží vždy na dohodě lekto­ra s účastníky, nabízíme tři možné varianty – student­skou, rodi­čovskou a dělenou. Je jen na domluvě s lektorem, ve které va­riantě bude dílna usku­tečněna. Volba stu­dentská umožní navště­vovat ranní přednáš­kový cyklus, rodi­čovská varianta se shoduje s časy dětských dílen (9–13 hodin) a varianta dělená umožní jednak navště­vovat přednáš­kový cyklus akredi­tovaný pro DVPP, a jednak se zúčast­nit i od­po­led­ních didak­tických dílen. Jedno­denní odpolední didak­tické dílny začí­nají ve 14 hod (po, út, st, čt).

Prezentace výsledků

Páteční večer a sobotní dopoledne je tradičně věnováno vhledu do tvůrčí práce jednotlivých dílen skrze platformu nazvanou Jarmark dílen. Pořad probíhá např. formou jevištního výstupu, prezentace vzniklých děl nebo krátké demon­strace způsobu práce dané dílny. V sobotu dopoledne prezentují svou práci dílny dětské.

Registrace na dílny

Registrace do dílen je možná primárně skrze registrační formulář, kde si budete moci vyřešit i uby­tování a další nále­žitosti nezbytné pro pobyt na festivalu. Pro studenty jsme připravili zvýhodněný studentský balíček (jedna celo­týdenní dílna, perma­nentka a nízko­rozpočtové ubytování) za 3 600 Kč.
Pokud jste student a nemáte zájem o studentské ubytování, nabízíme též dílny za zvýhodněné ceny, stačí prokázat studium v aktuálním akademickém roce.

Nezapomeňte se přihlásit včas, neboť dílny s nízkým zájmem budeme nuceni na konci května zrušit!