Jak děti rozepsat – dílna psaní k využití pro práci s dětmi 1. stupně

děti u stolu
Jak chytit lite­rární slinu, uspo­řádat tvůrčí myšlenky, zkrátka se roze­psat? Lektorka účast­níky pro­vede tvůrčím procesem. Přede­vším se zaměří na před­stave­ní nápadů, jak si s dětmi užít psaní za pomo­ci hravých mini­lekcí a pracov­ních listů z jejích publi­kací (Jak vyzrát na knihy?, Fan­tastické psaní, Vstupte do lite­rárního dou­pěte nebo Zakous­něte se do knihy). Zájemci se třeba doz­vědí, jak autoři pra­cují s poča­sím, proč mají zostřené smysly nebo jak pojme­novat lite­rárního hrdinu. Vyzkou­ší si, jak stí­novat knihy a odpích­nout se od nich k tvorbě vlast­ního pří­běhu.

jednodenní didaktická dílna, úterý 4. 7.; cena: 480 Kč

Co si přivézt s sebou na dílnu?

Psací potřeby, blok či čisté papíry, nůžky, tyčinková lepidla.

Lektorka povede na letošním ročníku dvě di­daktické dílny, lze je absol­vovat i samo­statně.

portrét Kláry Smolíkové
Klára Smolíková

(1974, Praha) je spisovatelkou knih určených převážně dětem a mládeži. Vystudo­vala estetiku a teorii kultury na FF UK, dlouho­době se zaměřuje na nefor­mální vzdělá­vání a rozvoj čtenářské gramot­nosti. Píše komikso­vé i filmové scénáře, lekto­ruje tvůrčí workshopy, spolu­pracuje na různých výstav­ních a vzdělá­vacích proje­ktech. Podílela se na večer­níčkové a knižní sérii Vyná­lezce Alva nebo de­tektivní řadě Tajná dvojka A + B. Mezi její oceňo­vané tituly patří S Komen­ským do komiksu nebo Cha cha chá, zasmál se Morde­chaj. Své knihy před­stavuje čte­nářům na bese­dách a aktivně hledá cesty, jak zájem o četbu pod­pořit. V tomto roce jí vychází novin­ková publi­kace Jak se vyznat v kni­hách? volně nava­zující na titul Dubá­nek ve světě lidí, který ne­dávno vyšel v knižní i audio­knižní podobě.