Proč s dětmi poslouchat audioknihy? – dílna poslechu k využití v knihovnách a školách

děti u stolu
Už jste zkoušeli nabíd­nout dětem knihy k posle­chu? Vypla­tí se audio­knihy kombi­novat s četbou, měli bychom poslu­chače během posle­chovky zaba­vit další čin­ností a jakou váhu má vlastně samo poslou­chání? Na tyto a další otázky budou účast­níci dílny hledat odpo­vědi spolu s lektor­kou Klárou Smolí­kovou, spiso­vatel­kou, ale také milov­nicí audio­knih, která je recen­zuje i hodno­tí v soutěži Audio­kniha roku. Sezná­míme se s rozmani­tostí zázna­mových médií i se souča­snou situací na audio­knižním trhu. Nahléd­neme do nahrá­vacího studia i historie po­slechu a za­myslíme se nad výzvami, které mluvené slovo přináší.

jednodenní didaktická dílna, pondělí 3. 7.; cena: 480 Kč

Co si přivézt s sebou na dílnu?

Psací potřeby, blok či čisté papíry, nůžky, tyčinková lepidla.

Lektorka povede na letošním ročníku dvě di­daktické dílny, lze je absol­vovat i samo­statně.

portrét Kláry Smolíkové
Klára Smolíková

(1974, Praha) je spisovatelkou knih určených převážně dětem a mládeži. Vystudo­vala estetiku a teorii kultury na FF UK, dlouho­době se zaměřuje na nefor­mální vzdělá­vání a rozvoj čtenářské gramot­nosti. Píše komikso­vé i filmové scénáře, lekto­ruje tvůrčí workshopy, spolu­pracuje na různých výstav­ních a vzdělá­vacích proje­ktech. Podílela se na večer­níčkové a knižní sérii Vyná­lezce Alva nebo de­tektivní řadě Tajná dvojka A + B. Mezi její oceňo­vané tituly patří S Komen­ským do komiksu nebo Cha cha chá, zasmál se Morde­chaj. Své knihy před­stavuje čte­nářům na bese­dách a aktivně hledá cesty, jak zájem o četbu pod­pořit. V tomto roce jí vychází novin­ková publi­kace Jak se vyznat v kni­hách? volně nava­zující na titul Dubá­nek ve světě lidí, který ne­dávno vyšel v knižní i audio­knižní podobě.