Tvůrčí a didaktické dílny LXVII. ročníku

Toto je seznam nabízených dílen při 67. ročníku festivalu. Možnosti kombinování více dílen jsou popsány na samostatné stránce společně s dalšími organizačními informacemi.

Dílna uměleckého přednesu

Dílna uměleckého přednesu

Tradiční dílna zaměře­ná na inter­pre­tační práci s poezií nebo prózou – ni­koliv však drama­tickým mono­logem. Účastník se v maxi­málně pěti­členné sku­pině bude nořit do sfér roz­boru, výkladu, pro­kreslo­vání představ, pro­žití, hledání inter­pre­tačního klíče, zkou­šení, hlaso­vých impro­vizací, pokusů, omylů, boje s pamětí, nových vý­kladů, dalšího zkoumání…

read more
Co prozradí hlas, to slova neslyší

Co prozradí hlas, to slova neslyší

Hlas je podceňo­vaným pro­střed­kem sebe­vyjá­dření – prá­vě skrze něj se pro­je­vuje naše indivi­dua­lita. Sám hlas je sdě­lení, slova nesou další význam na­víc. Hla­sová dílna na­bídne po­znání, že hlas nám může být nedo­ceni­tel­ným partne­rem.

read more
Dílna překladu z němčiny

Dílna překladu z němčiny

Základním tématem překla­da­telské dílny z němec­kého jazyka bude roz­hlaso­vá hra. Za tý­den pře­ložíme komplet­ní roz­hla­sovou hru, na­učíme se va­rianty pře­kladu dia­logu, žánru, dia­lektu.

read more
Od interpretace ke kritice

Od interpretace ke kritice

Vedle ryze praktického aspektu, tedy psaní vlast­ních kri­tických textů, bude pozor­nost věno­vána rovněž inter­pretaci vybra­ných umělec­kých děl (poví­dek), neboť inter­pretace, analýza či výklad tvoří neod­mysli­telnou sou­část práce lite­rární­ho kri­tika.

read more
Dílna rozhlasové tvorby

Dílna rozhlasové tvorby

Lektor se společně se skupi­nou zaměří se na zvuk, dech, hlas, slovo, hudbu a jejich sou­zvuk jako na možnosti drama­tického roz­hlasového vyjá­dření. Týdenní práce vyvr­cholí mož­ností vy­tvořit vlastní krátké zvu­kové dílo.

read more
Objevit známé zážitkem – netradiční cesty k Máchovi, Erbenovi a Němcové

Objevit známé zážitkem – netradiční cesty k Máchovi, Erbenovi a Němcové

Účastníky čeká akční pouť Máchovým dílem, budou se snažit s přiči­něním lektora lépe poro­zumět básní­kovým textům a době, v níž tvořil. Erbe­nova Kytice bude čtena jako gale­rie různých podob lásky či jako bieder­meierov­ský kodex správ­ného jednání. A tématem bude v nepo­slední řadě, jak me­diální obrazy B. Němcové ovliv­ňují naše vnímání.

read more
Autenticita výuky češtiny

Autenticita výuky češtiny

Pracovní dílna se zaměří na aktuální komuni­kační kontexty, techno­logie ve výuce češtiny, využí­vání e­lektro­nických zdrojů, zapo­jení živých textů a auten­tických kontextů do výuky, způsoby odstra­nění schema­tič­nosti, šablono­vi­tosti a komu­ni­kační fiktiv­nosti ve výuce češtiny, atd.

read more
Slovo jako zvuk a hudba

Slovo jako zvuk a hudba

Dílna se zabývá možnostmi zvu­kové poezie: od čistě arti­ku­lačních kreací až po kompo­zice vy­tvá­řené pomocí tech­nických zá­sahů do pre­fabri­ko­vané na­hrávky.

read more
přednáškový cyklus Poslyš, jak zní

přednáškový cyklus Poslyš, jak zní

V přednáškovém cyklu letošního ročníku Šrámkovy Sobotky dostávají prostor různé polohy festivalového tématu, soustředěného ke zvukově-auditivní poloze jazyka a literatury. Přednášky jsou stejně jako v minulých letech volně přístupné. Jako didaktická dílna zdarma je cyklus nabízen v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

read more
Učitelská dílna

Učitelská dílna

Dílna vycházející z tradice só­lo­vého i kolektivního před­nesu. Zabývá se interpretací poetických i pro­zaic­kých textů. Je určena zejména pro učitele, ale je ote­vřena i dalším zájemcům.

read more
Dílna sborového zpěvu

Dílna sborového zpěvu

Hudební setkávání se zdravou ambicí s reper­toárem se­stave­ným z lidové poezie, v němž se obje­vují sbory, voice­bandy i sóla. Tradičně nevy­ne­cháme také jazzové, rockové i spiri­tuálové písně.

read more