64. ročník   4. – 11. července 2020

 

Cesta k tématu a pojetí 64. ročníku Šrámkovy Sobotky nebyla jednoduchá. Ani název pro „Etnosobotku“ či „téma folkloru na Sobotce“ se nehledal snadno. Jeden z návrhů zněl Od úst k ústům – a nečekali jsme, jaké to bude mít o pár měsíců později ko­no­tace. Tím, co se šíří od úst k ústům, se pro nás stalo od března 2020 něco úplně jiného než folklor. Ústa jsme si za­kryli rouškami a omezili přímý mezilidský kon­takt, abychom zabránili šíření nákazy. A protože právě na mezilidském kontaktu a růz­ných po­do­bách autentické ko­mu­ni­kace je so­botecký festival založen, nezbylo než ho – byť už takřka připravený – i s jeho folklorním tématem pře­su­nout na rok 2021 jako 65. ročník.

V situaci všeobecné nejistoty krátce po vrcholu první vlny pandemie Rada města rozhodla dne 29. dubna 2020 o odložení konání festivalu až na rok 2021. Přípravné práce na realizaci fes­ti­va­lu v roce 2020 tak byly zastaveny.
 

Šrámkova Sobotka však byla, i když nebyla. Ve festivalovém týdnu v roce 2020 se z vlastní vůle, spontánně a neoficiálně sešlo v Sobotce několik desítek tradičních účastníků festivalu, díky osobní aktivitě lektorů se im­pro­vi­zovaně uskutečnily 3 tvůrčí dílny, proběhlo několik ve­řej­ných kulturních vystoupení.

Čas ale plyne rychle a věříme, že se přece jen brzy spolu v Sobotce zeptáme, co že to vlastně folklor je. Že o tom v průběhu prvních čer­ven­co­vých dní roku 2021 po­ve­deme debaty, při­ví­tá­me odborníky na přednáškách i bese­dách, vydáme se vstříc literárním a divadelním zá­žit­kům, koncertům v kostele i na zahradě, roz­hla­so­vým poslechům. Že spolu budeme pracovat v dílnách, setkávat se v so­bo­tecké škole i na ná­městí, v sále spořitelny, na za­hra­dě Šrám­ko­va domu i v městském divadle a v pros­to­rech dalších, tak jak to známe už mnoho let.