63. ročník   29. 6. – 6. 7. 2019

Na scénu!

Tématem 63. roční­ku se stal dia­log mezi textem a di­vadlem. Po­dařilo se pro­pojit oblast české­ho jazy­ka, řeči a lite­ra­tury s di­vadlem, respekti­ve s dra­matem. Di­vadlo je svébytný sé­man­tický systém, ho­vo­řící vlastní řečí. Je vše­obecně známo, že obro­zo­vání českého jazyka pro­bíhalo velmi inten­ziv­ně také na prknech, která – jak ví­me od Shake­speara – zna­me­nají svět. Pro tento rok byla při­pra­vena no­vinka, čtyři scé­nická čtení při­pra­vená na míru Šrám­kově So­botce. Di­vadlo Old­stars na fotba­lovém sta­dionu před­sta­vilo „Český ráj“ Jaro­slava Ru­diše.
Divadlo D21 přispělo do pro­gramu jedi­nečným pro­jektem. Spo­jilo scé­nické čtení jedno­aktovky Václa­va Havla Ver­nisáž s pro­hlíd­kou lovec­kého zá­mečku Humprecht. Pů­vodní pře­klad sou­časné ně­mecké hry MS Poca­hontas před­stavilo Divadlo X10 v Měst­ském parku. A Stu­dio Rubín před­stavilo na fotba­lo­vém sta­dionu Tělo. Insce­no­vané čtení na motivy přelo­mo­vého a ne­obyčej­ně mo­der­ního ro­mánu, který na­psal Fráňa Šrá­mek během pár týdnů v roce 1919 podle vy­prá­vění své ženy Milo­slavy Hrdlič­kové Šrám­kové.