Sakrální stavby nejen na Sobotecku

Sobotecký patriot Bc. Luboš Patka (* 1973) foto­grafuje od roku 1995. Pra­cuje na ří­dící po­zici ve firmě Ško­da Auto Mladá Bole­slav. Jeho tvorba je dů­kazem lásky k přírodě a histo­rii. Cit­livě vy­stihuje kom­pozici sakrál­ních sta­veb, jejich archi­tekturu a za­sazení do kra­jiny. Vztah li­dové kul­tury a ná­bo­ženství, jehož němými svědky jsou i sakrální stavby, je jedna z perspektiv, kterou lze na­hlížet le­tošní téma Šrám­kovy Sobotky.

Vernisáž proběhne v prostorách fary v pondělí 5. čer­ven­ce od 11 h. Vý­stava tam bude pří­stupná do so­boty 10. července.