Zdeněk Mlčoch – výtvarník, na kterého Šrámkova Sobotka vzpomíná

grafika Z. Mlčocha, dívka 1989, portrét dívky, na pozadí silueta Huprechtu

Dívka, motiv z festivalového plakátu XXXIII. ročníku.

Zdeněk Mlčoch, čestný občan města So­botka, absol­vent Vy­so­ké školy umě­lecko­prů­my­slové, člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar a výtvar­né skupiny Radar, by se letos dožil sta let. Ilustrá­tor na­kla­datel­ství Alba­tros na Šrám­ko­vu So­botku přijížděl rád. Do­tvářel mnoho tiskovin, včetně zná­mé dívčí po­doby, která festival dlouhá léta cha­rakte­rizo­vala. Výstava mu výběrem prací spoje­ných se Sobotkou, zejména ex libris pro Zdě­lan­ce, a další volnou gra­fikou, vzdává hold.

Vernisáž proběhne v sobotu 3. čer­ven­ce od 15 h v atriu základní školy. Výstava bude přístupná tamtéž do pátku 9. července.