Lidová architektura Sobotky a Vesce

Prostřednictvím několika desítek fotografií z městské památ­kové zóny So­botka, kde je z při­bližně 70 rou­bených staveb více než polo­vina památ­kově chrá­něná, a z blízké vesnické pa­mát­kové rezer­vace Vesec u Sobotky, v níž je většina z ne­celých 30 domů rou­bených a z nich polo­vina památ­kově chrá­něných, se návštěvní­ci sezná­mí s tímto typem lidové archi­tektu­ry. Autorem výstavy je Mgr. Petr Lu­niaczek (* 1942).

Vernisáž proběhne v knihovně v úterý 6. čer­vence od 11 h. Vý­stava bude v galerii Na schodech (vstup do knihovny) pří­stupná po celý festi­valový týden pak do 31. srpna.