Stanislava Kavanová – Sochy
a Jan Kavan – Kresby a grafika

Stanislava Kavanová (* 1943) je spjata s Prahou. Při za­městnání vy­studo­va­la v letech 1965–1972 Vyso­kou školu umě­lecko­prů­myslo­vou v ate­liéru pro­fesora Jana Kavana, otce jejího pozděj­šího man­žela. Před­mětem její tvorby jsou volná monu­mentál­ní socha, portré­ty a kresba. Mezi její díla patří busta Karla Samši­ňáka, umístěná ve stejno­jmenné ga­lerii.

Jan Kavan (* 1947) se v dětství s rodinou přestě­hoval do Prahy. V le­tech 1966–1972 studoval na Vysoké škole umě­lecko­prů­myslo­vé, v atelié­ru gra­fiky a ilustra­ce, vedeném po­stupně profe­sory Strna­delem, Trnkou a Skle­nářem. Těžištěm jeho tvorby jsou kresba v kombi­naci s techni­kou air brush a volná umělecká gra­fika hlubo­tisko­vou techni­kou leptu.

Výstavy byla zahájeny 24. května a po­trvají do 31. října. V lapidáriu Šolcova statku budou pří­stup­né během celého festi­­va­lo­vého týdne.

Letáky obou výstav s podrobnějšími informa­cemi jsou dostupné na webu Šolcova statku.