Zámek Humprecht

Národní kulturní památka, zámek Humprecht z druhé polo­viny 17. sto­letí, patří téměř sto let městu So­botce. V inte­riérech pří­zemí a prvního patra je insta­lo­vaná expozice histo­rického mobi­liáře, který při­pomíná atmo­sféru zakla­datele zámku, barokního kava­líra Hum­prechta Jana Černína z Chude­nic. Centrální hodovní síň v prvním poschodí je sta­vební za­jímavostí s ne­obvyklou akusti­kou. Z ochozu vyhlídka na Sobotku, Ještěd či Bezděz.

Informace o otevírací době a aktuální přístupnosti jednotli­vých částí (nejen vzhledem k epide­mické situaci, ale také vzhledem k probí­ha­jí­cím re­kon­struk­čním pracím) jsou na zámeckém webu.