Eva Hašková – Grafiky

Pamětní bankovka k budování československé měny – Alois Rašín, dle návrhu E. Haškové

Pamětní bankovka k budování československé měny – Alois Rašín, dle návrhu E. Haškové

Autorkou výtvarných děl je aka­de­mická ma­lířka Eva Haš­ko­vá (* 1946). Pochází z Kladna, absol­vova­la Vyso­kou školu umě­lecko­prů­myslo­vou, byla žákyní pro­fe­sora Zdeňka Skle­náře. Věnuje se knižním ilustra­cím a ex libris, za které získala řadu prestiž­ních ocenění. Používá hlavně techniku ba­revné­ho leptu s akva­tintou. Podle jejího vítěz­ného návrhu vydala v lednu 2019 Česká národní banka pamětní sto­korunu ke 100. vý­ročí české měny.

Ver­nisáž proběhne v ne­děli 3. čer­vence od 15.30 na Šol­cově statku, bude těsně navazovat na zde končící Poe­tické od­po­ledne. Výsta­va potrvá až do 20. srpna, v Ga­lerii Karla Samšiňáka na Šol­cově statku bude přístup­ná po celý festi­va­lový týden.

Leták s podrobnější­mi informa­cemi je dostupný na webu Šolcova statku.