učitelské výhody

Pedagogičtí pracovníci všech stupňů vzdělávání jsou početnou částí účastníků festivalu a vážíme si toho, že festival navštěvují opakovaně a často se rádi vra­cejí i po ukončení aktivní kariéry.

Ve snaze učinit jim účast na festivalu nejen pří­jemnou ale i uži­tečnou jsme pro aktivní peda­gogy připravili v rámci pro­gramu festi­valu několik akcí, které jsou akre­di­to­vané mi­ni­sterstvem školství jako akce dalšího vzdě­lá­vání pe­da­go­gických pra­covníků (DVPP) ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb. Pro 67. ročník jsou akreditovány:

Potvrzení o absolvo­vá­ní je podmí­něno účastí vždy na celé pěti­denní dílně a na zvo­lenou dílnu je třeba se registrovat, nej­lépe do konce května. Účast na akcích DVPP není podmíněna koupí per­manentní vstupenky.

Kromě výše uvedeného mohou volitelně všichni peda­go­gičtí pracovníci využít i levněj­šího způsobu pobytu na festi­valu přes odbo­ro­vou základnu EXOD Sobotka. Výhoda nižší ceny je v tomto případě vy­kou­pena mírně nižším komfortem ubytování.