učitelské výhody

Pedagogičtí pracovníci všech stupňů vzdělávání jsou početnou částí účastníků festivalu a vážíme si toho, že festival navštěvují opakovaně a často se rádi vra­cejí i po ukončení aktivní kariéry.

I po faktickém konci systému akreditací programů dalšího vzdě­lá­vání pe­da­go­gických pra­covníků (DVPP) ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., jsme připraveni vydat účastníkům dílen potvrzení, bude-li to na jejich škole užitečné.

Všichni peda­go­gičtí pracovníci využít i levněj­šího způsobu pobytu na festi­valu přes odbo­ro­vou základnu EXOD Sobotka. Výhoda nižší ceny je v tomto případě vy­kou­pena mírně nižším komfortem ubytování.