Co je třeba udělat před příjezdem na festival

Pokud plánujete pouze jedno­denní návštěvu, ne­musíte v podstatě udělat nic – stačí se případně zorien­tovat v programu. Většina pořadů je pří­stupná zdarma, pokud Vás zaujme některý z place­ných pořadů, můžete si do­předu zakoupit jed­notli­vou vstu­penku.

Delší pobyt vyžaduje použít festi­valový re­gistrační systém, kde si můžete zajistit ubyto­vání, perma­nentku či vybrat některou z tvůrčích nebo didak­tických dílen.
Zajištění ubytování přes festiva­lový systém dopo­ru­čujeme proto, že ubyto­vací kapacity ve městě a jeho blízkém okolí nejsou příliš veliké a během festi­va­lového týdne bývají prak­ticky vy­čer­pané.

Kromě toho máme nabídky pro dvě speci­fické sku­piny návštěv­níků. První z nich jsou stu­denti a dru­hou učitelé.