Zvukovejce

Koncept vytvo­řila hudeb­nice Ridina Ahme­dová ve spolu­práci s Janem Ná­lepou, který je auto­rem arte­faktů – vajec. Ty umožňu­jí zají­mavým způ­sobem pod­nítit návštěv­níky, aby udělali něco, co obvykle nedě­lají – aby za­zpí­vali. Při za­znění se Zvuko­vejce zla­tě rozzáří a jak­mile zvuk utichá, zase zha­sí­nají. Když začne návštěvník znít, zkusí za­zpí­vat, možná se k němu jeho prů­vodce zlehka při­pojí … vzniká dvoj­hlas … krátké a osobní setkání.

Projekt měl premiéru na festi­valu NaHlas! 2018.

Výstava nebude na festivalu trvale instalována, proběhne pouze ve formě performance v sobotu 1. 7. od 16 hodin v přízemní chodbě soboteckého děkanství (fary)

Ridina Ahme­dová je zpě­vačka, per­for­merka a autorka. Vedle sólových koncertů je spolu s Petrem Tichým sou­částí oce­ňova­ného dua HLASkontraBAS. Vede hla­sové dílny, zalo­žila centrum pro práci s lidským hlasem Hlaso­hled a také vy­tvo­řila projekt Zpěvo­mat, který při­náší živý zpěv do veřej­ných prostor ve městech.