Marie Veselá, Petr Veselý: Samomluvy 3 – Milý příteli Emile Vomelo…

Podtitul společné výstavy odkazuje k dopisům Fráni Šrámka Emilu Vomelovi, příteli, se kterým prožíval dobu 1. světové války. Malá ukázka z této korespon­dence je i součástí insta­lace. Vztah vystavu­jících autorů (otce a dcery) k adre­sátovi dopisů je příbu­zenský a název nepřímo odráží i povahu jejich prací, majících často blízko k dopisům svým „obracením se k někomu“. Jsou velmi osobním záznamem i naléhavou formou vzkazu a vztahu. Výstava navazuje na před­chozí stejno­jmenné výstavy v kapli sv. Isidora v Kovárech (2012) a v Památníku Leoše Janáčka v Brně (2013). Kresby Marie Veselé fixují podněty z viděné skuteč­nosti, esenci obyčejných věcí, jejich částí či stop. Příznačná je i tema­tizace dotyku. Petr Veselý pro sebe před lety našel formu psaných (texto­vých) kreseb. Zprvu šlo o textové „poznámky“ na okrajích kreseb či obrazů, později tuší nebo tužkou kreslené textové struktury, citace básní (Deml, Halas, Seifert…) i vlastní texty. Zhruba ze stejné doby pocházejí též práce blízké automatické kresbě, kresbě jako seismografu osobních tenzí, způsobu neverbálního sdělení nebo i zcela konkrétně směřo­vaných „intimních dopisů“.

Vernisáž za účasti obou tvůrců proběhne v pondělí 3. 7. od 11 hodin v knihovně. Výstava bude pří­stupná po celý festi­valový týden v rozší­řené pra­covní době knihov­ny.

Marie Veselá (*1982) studovala malířství na Střední škole uměleckých řemesel v Brně a Vysoké škole výtvar­ných umění v Brati­slavě, také teologii (Evange­lická teolo­gická fakulta Univerzity Karlovy) a sociální práci (Evange­lická akademie v Brně). Vystavuje samo­statně i v rámci četných kolektiv­ních projektů, výtvarně dopro­vází poezii. Žije v Buště­hradě, má syny Jaroslava a Antonína.

Petr Veselý (*1953) absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho dílo je zastou­peno např. ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Muzea Kampa a mnohde jinde. Habili­toval se v oboru malíř­ství, učil na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masa­rykovy univer­zity, na Fakultě výtvar­ných umění VUT či na Střední škole umění a designu v Brně. Ze samostatných výstav: Galerie Rudolfinum (2015), Fait Gallery (2021), Galerie Petra Novot­ného (2021) aj. Působí i jako ku­rátor, ilustrá­tor a básník (Jundrov, 2014; Ko­vadlina, 2021). Žije v Brně.

Na minulém, 65. ročníku ŠS se nám před­stavil jako básník při pon­dělním autor­ském čtení.

Petr Veselý, Ozvěna, Zas…, 1993, tuš na papíře, 700×445 mm