Vladimír Komárek (1928 – 2002): výběr z volné a užité výtvarné tvorby

Přehlídkou pře­vážně raných gra­fických prací při­po­mínáme v So­botce po delší odmlce Vla­dimíra Komárka, protože od jeho poslední výstavy zde v Sobotce uply­nulo už dlouhých 25 let. Vla­dimír Komárek se celý život věnoval převážně užité a volné grafice a vy­tvořil roz­sáhlou řadu pů­vabných ex­libris, novo­ro­čenek, ilustra­cí a volných listů. Náměty pro svou práci na­cházel přede­vším v kráse všedních oby­čejných věcí kolem nás a v krajině.

Jméno Vladimíra Komárka uvedl do šir­šího pově­domí RNDr. Karel Sam­šiňák, jehož 100. výročí naro­zení si rovněž při­po­mínáme v letošním roce. Komárek a Samši­ňák byli přá­teli a ex­libris vytvo­řená pro Karla Samši­ňáka uvi­díte na vý­stavě také, po­dobně jako Ko­márkova ex­libris pro středo­škol­ského profe­sora Jiří­ho Demela (také *1923), dalšího Komár­kova sobo­teckého přítele a pravi­delného účastníka Šrámko­vých Sobo­tek.

Vernisáž pro­běhne v sobotu 1. 7. od 15 h v atriu základní školy. Výstava bude pří­stupná do pátku.

Výstavu v rámci festivalu pořádá spolek Přátelé Šolcova statku. Další ukázky z vystavovaných děl najdete na plakátu výstavy a na pozvánce.