Objevit známé zážitkem – netradiční cesty k Máchovi, Erbenovi a Němcové

Tří­denní dílna, kde nás čeká tý­mová hra jako akční pouť Mácho­vým dílem, bu­deme se snažit lépe poro­zumět básní­kovým textům a době, v níž tvo­řil. Poku­síme se začíst do Erbe­novy Ky­tice jako do gale­rie různých podob lásky či jako bieder­meie­rovského ko­dexu správné­ho jednání. A uká­žeme si, jak mediální obra­zy B. Němcové o­vlivňují naše vní­mání.

I. Zahrajte si spo­lečně úniko­vou hru! Tří až čtyř­členné týmy se vydá­vají na pouť Má­chovým dílem, své čte­nářské schop­nosti využí­vají při řešení série různo­rodých výzev. Cílem je využít tý­mového poten­ciálu, posu­nout hra­nice sebe­poznání a společně lépe poro­zumět básní­kovým textům, době i spo­lečnosti, v níž žil a tvo­řil.

II. Erbe­nova Kytice vyšla po­prvé před 170 lety. „Známe ji jako své boty.“ „Všechno už bylo ře­čeno.“ „Pro mě, dnešní čtenářku / dnešního čte­náře, ji básník určitě nena­psal…“ Omyl! Omyl! Omyl! Pojďme se do sbírky sou­stře­děně začíst a pocho­pit ji třeba jako ga­lerii různo­rodých podob lásky, bieder­meie­rovský kodex správného jedná­ní nebo jako setkání s těžkým roman­tičnem českého venkova. Pro­věřme trado­vané, nechme se pře­kvapit neče­kaným, doceňme Erbenův vy­pra­věčský um.

III. V dílně vy­jdeme z dosa­vadních znalostí a čtenář­ských zkuše­ností jejích účast­níků a zjistíme, jaké mediální obrazy Boženy Němco­vé ovliv­ňují naše vnímání. Ná­sledně se pono­říme do XV. kapi­toly Ba­bičky, sledo­váním jednot­livých motivů a je­jich násled­nou kon­frontací se důklad­něji přiblí­žíme k autor­čině lite­rárnímu stylu a filo­zofii. Cílem dílny je uvě­domit si autor­čin do­slova revo­luční pohled na svět a jeho pozná­vání.

třídenní didaktická dílna, středa 5. 7. až pátek 7. 7.; cena: 1440 Kč

portrét Martina Tomáška
Martin Tomášek

se narodil v severo­českém Frýdlantu (1969), dětství prožil ve východo­českém Rychno­vě nad Kněžnou, vy­studo­val v ha­nácké Olo­mouci, dospělý život tráví na hra­nici Moravy a Slezska v Ostravě, energii čerpá přede­vším v Besky­dech. Jako učitel strá­vil něko­lik let na gymná­ziu, v součas­nosti působí na Katedře české lite­ratury FF Ostravské uni­verzity. Zaměřuje se na českou lite­ra­turu 19. století (knihy Laby­rintem díla K. M. Čapka-Cho­daKra­jiny tvo­řené slovy), na pří­pravu budou­cích češti­nářů a inovace vy­soko­školské výuky. Je že­natý, má dvě do­spělé děti.