Tvůrčí voicebandová dílna aneb Od E. F. Buriana až po současnost

soubor ústaf
Voiceband vyjadřuje sboro­vou re­citaci textu, která v rytmu a intonaci je­vištní řeči napo­do­buje běžné hudební vy­jadřo­vání.

Účast­níci dílny se seznámí s princi­py voice­bando­vé tvorby. Na základě re­konstrukcí zpra­cování souboru ÚstaF-voice­band.cz si frekven­tan­ti work­shopu osvojí různé tvůrčí a drama­tur­gické postupy a techniky voice­bandu. Sou­částí vlastní krea­tivní čin­nosti bude i tvorba zcela nových voice­bando­vých kousků na základě nabídnu­tých textů ať už ze strany vedou­cích dílny, nebo dle ná­vrhů účast­níků. Když bu­deme ši­kovní, může být výstupem dílny krátké před­sta­vení, voice­bando­vé pásmo.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2400 Kč; dílna se v letošním ročníku neotevře, počet zájemců ne­pře­kročil nutné mini­mum pro eko­no­mickou ná­vrat­nost

Co si přivézt na dílnu?

S sebou sešit, tužku, po­hodlné oblečení na dílnu, černé nebo bílé oble­čení bez po­tisku (tričko, kra­ťasy, šaty…), možná kombi­nace obou barev, na pří­padné závě­rečné vy­stou­pení. Ne­mu­síte umět zpívat. (Ne)hra­jící kapi­tán to taky neumí. Sta­čí zví­da­vost a nadšení. K voice­bandu patří i reci­tační a ryt­mická linka.
portrét Zdeňka Šturmy
Zdeněk R. Šturma

se narodil v sedm­desá­tých letech v moravské metro­poli. Ve svých třech le­tech byl odsu­nut na Vyso­činu, kde prošel základ­ním vzdě­láním a odmatu­roval na velko­mezi­říčském gymná­ziu. Vrátil se do Brna, zde zahájil svou peda­go­gickou kariéru studiem germa­nisti­ky a bohe­misti­ky a během studia vášnivě do­cházel na před­nášky na teatro­logii. Tady po setká­ní s profe­sorem Srbou pocho­pil, že voice­band je cestou i cílem. V Mezi­říčí zalo­žil soubor Špatně zabrždě­no, v Brně pak soubory ÚstaF Brno a Voice­band.cz. V roce 2010 sou­bory fúzo­valy a vznikl ÚstaF-voice­band.cz, který navá­zal na čin­nost a tvorbu všech tří souborů. Kromě své diri­gentské činnosti v tomto sou­boru působí jako vzděla­va­tel jazyka ně­meckého a české­ho na Gymnáziu Kře­nová v Brně.

portrét Jiřího Stanislava
Jiří Stanislav

(1993, Kyjov) vystu­doval PdF MU obor učitel­ství pro 1. stupeň ZŠ, spolu­zakla­datel prvního českého glee usku­pení First Smile v Brně, člen brněn­ské bube­nické školy samby Escola de Samba Brno, v sou­čas­nosti učitel AJ a HV na 1. stupni ZŠ Gajdo­šova v Brně, kde s dětmi vy­tváří jejich první pokusy o krátké voice­bandy, od roku 2012 stálý člen sou­boru ÚstaF-voice­band.cz.