Učitelská dílna

Dílna vycházející z tra­dice só­lo­vého i kolektiv­ního před­nesu. Zabývá se inter­pre­ta­cí po­etických i pro­zaic­kých textů.
Je určena zejména pro učitele. Primárně je nabí­zena jako sou­část pobyto­vého balíčku přes odbo­rovou základnu EXOD, ale je ote­vřena i dalším zájemcům, kteří se o podmínkách účasti musejí domluvit s vedoucí EXODu. Časový rozvrh práce v dílně je na dohodě mezi lektorkou a účastníky, obvykle se nekříží s do­po­led­ními před­náš­ka­mi. Výstup této dílny patří k vrcholům festivalo­vé­ho pro­gra­mu.

celotýdenní dílna primárně pro účastníky EXODu, po–pá

portrét Hany Kofránkové
Hana Kofránková

(1949, Praha) je roz­hlasová reži­sérka. Vystu­dovala češtinu a este­tiku na FF UK a drama­turgii na DAMU. Jako reži­sérka praco­vala v Českém roz­hlase, v Lyře Pragen­sis, v poetické vi­nárně Viola. Inter­pre­tuje poezii (Halas, Seifert, Skácel, …), která je pro ni poslání. Má ráda vrstev­naté texty. Jako inter­pretka na­četla např. BabičkuDivou Báru Boženy Němcové. Laureát­ka hlavní ceny Prix Bohe­mia Radio 2002 za režii hry Heda Gable­rová.