Dílna tvůrčího psaní veršem i příběhem

děti u stolu
V této dílně si vyzkouší­me práci s někte­rými zná­mými i méně ob­vy­klými bás­nickými for­mami. Zamě­říme se na práci přede­vším s váza­ným veršem a rýmem, ale nene­chá­me si ujít ani verš volný. A protože poezie přeci jen není pro kaž­dého, zku­síme si i napsat i nej­méně jednu po­vídku na dané téma. Při tom všem se poku­síme mít na zře­teli dětské­ho (mladé­ho) čte­náře a do­zvíme se také něco o situaci s vydá­vá­ním knih nejen pro děti v České re­pub­lice.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2400 Kč; kapacita dílny je naplněna, již se na ni nelze registrovat

Co si přivézt na dílnu?

blok, psací potře­by, pří­padně libo­volný lite­rární text z šuplíku

Tato dílna je akredito­vána v systému DVPP pod obec­ným ná­zvem Tvůrčí psaní, rozhod­nutí 6293/2022-2-304.

portrét Radka Malého
Radek Malý

(1977, Olomouc) básník, pře­klada­tel a autor knih pro děti. Po stu­diích germa­nistiky a bohe­mistiky a praxi v peda­go­gickém nakla­da­telství se kromě psa­ní a pře­klá­dání knih vě­nuje i výuce a vý­zkumu na vyso­kých ško­lách. Aktuálně pů­sobí na Ka­tedře žurna­listiky FSV UK, kde učí kromě ji­ného tvůrčí psa­ní.