Co prozradí hlas, to slova neslyší

louka ve městě
Prostře­dek k se­be­vy­jádře­ní je hlas. Prá­vě skrze něj se pro­je­vuje naše indi­vi­dua­li­ta. Sám hlas je sdě­lení. Slova nesou další vý­znam navíc. Jedno o­vliv­ňu­je a pod­po­ru­je druhé.

V dílně se bude­me sna­žit svému hlasu po­ro­zumět, obje­vo­vat jeho mož­nosti, hle­dat k němu nové cesty, dý­chat, into­novat, arti­ku­lovat… A pak si o tom i po­ví­dat.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2400 Kč

portrét Venduly Holčákové
Vendula Holčáková

(1986, Jindřichův Hradec) Studium logo­pedie a drama­tické vý­chovy pro­po­juje v hlaso­vou výcho­vu. Pra­cuje v kli­nické logo­pedii, jako od­borná asis­tentka na DAMU u hlasové pedagožky Ivany Vostárkové, na PedF UK učí techni­ku řeči, v Českém roz­hlase půso­bila jako logo­pedka v DRDS, učila na VOŠ he­recké hla­sovou vý­chovu a orto­epii řeči, vede jedno­rázové hla­sové dílny, pra­cuje s dětmi v alter­nativ­ních školkách. Nyní na rodi­čovské dovo­lené.