Dílna rozhlasové tvorby

děti u stolu
Téma letošního roční­ku této dílně přímo nahrá­vá. Účast­níci si budou moci vyzkou­šet roz­hla­sovou práci ze všech stran a dosta­nou možnost vytvo­řit svá vlastní krátká zvu­ková díla. Zamě­říme se na zvuk, dech, hlas, slovo, hudbu a jejich sou­zvuk jako na možnosti drama­tického roz­hlasového vy­jádření. Poku­síme se ohledat hra­nice, kam až může roz­hlasová tvorba za­sáhnout a jakým způso­bem lze půso­bit na poslu­chače. Zku­síme také využít český jazyk jako podnět a inspi­raci pro tvorbu. A v ne­po­sled­ní řadě budeme hledat rozdíl mezi tím slyšet a po­slou­chat.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2400 Kč

Co si přivézt na dílnu?

alespoň tele­fon pro zá­znam zvuku, pří­padně vlastní autor­ské texty nebo jiné texty, které by chtěli roz­hlasově zpra­covat
portrét Josefa Kačmarčíka
Josef Kačmarčík

(1992, Ostrava) vystudoval režii na Katedře čino­herního diva­dla pražské DAMU, absol­voval v roce 2016. Aktuálně je na stejné škole stu­dentem doktor­ského programu Scé­nické tvorby. Pra­cuje jako reži­sér (a příle­ži­tostný drama­turg) na volné noze, takto spolu­pra­coval s mnoha diva­dly a sou­bory po České re­publice (na­pří­klad Městským di­vadlem Kladno, Západo­českým di­vadlem v Chebu, Divadlem J. K. Tyla v Plzni nebo Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě). Pravi­delně také re­žijně spo­lu­pracuje s Českým roz­hlasem, kde se věnuje tvorbě roz­hlaso­vých insce­nací (pře­de­vším pro mlá­dež), ale také četbám či poezii. Snažil se vy­učo­vat he­rectví na Vyšší odborné škole he­recké, nyní vede He­recké studio při Švando­vě divadle na Smíchově. Stále neví úplně přesně, co přesně vlastně je podcast.