Dílna uměleckého přednesu

Tradiční dílna zaměřená na inter­pretační práci s lite­rárním textem vhodným k před­nesu, jejímž výstupem má být předne­sové vy­stoupení. Účast­ník dílny se pod ve­dením lek­tora vypo­řádá s dokonče­ním výběru lite­rární­ho textu k před­ne­sové inter­pre­taci (vhodná je poezie nebo próza, nikoliv mono­log) a bude se v maxi­málně pěti­členné skupině nořit do sfér roz­boru, výkladu, pro­kreslo­vání představ, prožití, hledání inter­pre­tační­ho klíče, zkoušení, hla­sových impro­vizací, pokusů, omylů, boje s pamětí, nových výkladů, dalšího zkou­mání… a na­konec možná vy­stoupí v při­prave­ném reci­tačním výkonu.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2400 Kč

Frekventanti této dílny by měli přijet již v sobotu nebo v neděli ráno, úvodní „roz­řazo­vací ko­lečko“ se koná v neděli po zahá­jení festi­valu v 11.00 hodin ve Šrámko­vě domě. Reci­tátoři zde přečtou svůj vy­braný text a po do­hodě s lekto­ry se rozdělí do pra­covních skupin, účast je nutná.

Co je třeba si přivézt na dílnu?

Na dílnu je potřeba si přivézt literární text vhodný k před­nesové inter­pretaci podle vlast­ního výběru (vhodná je poezie nebo próza, nikoliv mono­log), zápis­ník a psací potřeby.

Tato dílna je akredito­vána v systému DVPP pod původ­ním názvem Dílna hlasové inter­pretace textu, rozhod­nutí 11722/2020-2-340.

portrét Víta Rolečka
Vít Roleček

(1991, Chrudim) se věnuje recitaci od student­ských let, úspěšně se účastnil reci­tačních soutěží a přehlídek – Cena Českého roz­hlasu v Poděbra­dech, laureát 51. Wolkro­va Prostějo­va. Po studiích na katedře čino­herního divadla DAMU hostoval mimo jiné ve VILE Štvanice, Čino­herním klubu a Městském divadle v Mladé Bole­slavi. Od roku 2016 je v angažmá v Národním divadle mo­ravsko­slezském. Spolu­pracuje s českými i za­hra­ničními tele­vizními a filmo­vými produk­cemi. Věnuje se reci­taci, uměleckému před­nesu, poro­tuje WP a účinkuje v roz­hla­sových hrách a pořadech Českého roz­hlasu.

portrét Jakuba Doubravy, foto Ivo Mičkal 2012
Jakub Doubrava

(1979) skaut, laureát Wolkero­va Prostějova. Vystu­doval katedru alter­nativní­ho a loutko­vého divadla DAMU. Věnuje se loutko­he­rectví, panto­mimě, po­uličnímu divadlu, kaba­retu (založil lokální usku­pení Kaba­ret Kajbar), hu­dební pro­dukci, ale i lino­rytu a kresbě. Rád při­pravuje večery čtení. Pracuje také v kul­turním spolku Raše­lina, v o. s. Zdra­votní klaun a jako slo­vesný režisér v ČRo. Založil multi­žánro­vý putovní festi­val UBU a Vedlej­ší pří­zraky, ty se věnují prezen­taci star­ších autorů sou­časnými pro­středky (beat­box, groove­box, loop­sta­tion). Vedlejší pří­zraky ces­tují pří­rodou, už zaví­taly na hrady i jejich zří­ce­niny, do sklepů, bunkrů a hospod.

portrét Aleše Vrzáka
Aleš Vrzák

(1970, Strakonice) rozhlasový reži­sér, v sou­časné době šéf­reži­sér Českého roz­hlasu. Vě­nuje se umě­lecké reali­zaci drama­tických forem, prozai­ckých textů i poezie. Získal řadu oce­nění jako inter­pret a také jako reži­sér na českých i mezi­národ­ních festi­va­lech. Je pravi­delným porotcem českých i mezi­národ­ních, amatér­ských i profe­sionál­ních soutěží. Při práci chce sklou­bit obsa­hovou i formální stránku pro­jevu, pro­pojit inter­pre­taci lite­rárně-vědnou s inter­pre­tací jevištní, po­případě mikro­fonní. Vždy se snaží poznat a vést inter­preta jako ori­gi­nální indi­vi­dua­litu.