Pompanela
(pro děti od 6 do 10 let)

Jak může znít růže, která právě kvete? Slyšíš, jak zní strom v parku? A co když je něco trápí? Dove­dou nám to vůbec říct? To všechno se poku­síme objevit v naší drama­tické dílně. Po­může nám k tomu příběh jedné tvrdo­hlavé kvě­tiny z parku, které se ne­chtělo jít spát.

celotýdenní dětská dílna, po-pá; pro děti na prvním stupni ZŠ, pro děti od 6 do 10 let; cena: 850 Kč

Co dětem s sebou na dílnu?

Na dílnu dětem stačí pohodlné oble­čení a sva­čina s pitím.
portrét Dominiky Prokopové
Dominika Prokopová

MgA. Mgr. Dominika Prokopová je lektorka a meto­dička zážit­kových work­shopů Post Bellum, lek­torka Di­vadla Paměti národa, eduka­tiv­ních pro­gramů České filhar­monie pro děti a mládež, nyní učí na ZUŠ Louny. Absol­vovala studium v oboru drama­tická výchova na pražské DAMU a magister­ské stu­dium na Masa­rykově uni­verzitě v Brně (Učitel­ství este­tické výchovy pro střední školy, specia­li­zace Drama­tická výchova) a je ředi­telkou hudebně diva­delní­ho Festi­valu HABROVKA.

portrét Majky Šmolkové
Majka Šmolková

Mgr. BcA. Majka Šmolková vystudovala předškolní peda­gogiku na Peda­go­gické fakultě v Prešově a je také absol­ventkou pražské DAMU v oboru Drama­tická výchova. Působí jako učitelka v mateř­ské škole a věnuje se tvorbě před­sta­vení pro děti od 1 roku (Ptáček a lev pod Studiem Da­múza, Kočička z kávové pěny).