Dílna překladu z němčiny

louka ve městě
Základním tématem překla­da­telské dílny z němec­kého jazyka bude roz­hlaso­vá hra. Za tý­den pře­ložíme komplet­ní roz­hla­sovou hru, na­učíme se va­rianty pře­kladu dia­logu, žánru, dia­lektu.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2400 Kč

Co si přivézt na dílnu?

Nadšení a ochotu se dobře bavit, zájem o němčinu, PC.
púortrét Tomáše Dimtera
Tomáš Dimter

(1974, Broumov) překla­datel, redak­tor a editor, spolu­pra­covník mnoha nakla­da­telství, po­rotce lite­rární sou­těže Magne­sia Li­tera, Státní ceny za pře­klad, na kontě přes 30 ti­tulů z oblasti bele­trie. Nadšený příznivce Šrámko­vy So­botky, v sou­časné době půso­bí jako šéf­re­daktor nakla­da­telství Mladá fronta.