Dílna anglofonního překladu: zvuk a ticho

děti u stolu
Během dílny se zamě­říme na způso­by, jakými lite­ra­tura, zejmé­na próza, pra­cuje s růz­nými druhy zvuku, včetně hudby a zpěvu, a jak naklá­dá s ti­chem. V úvod­ních disku­zích se dotkne­me i šir­ších témat, jako je vztah mezi různými médii (popisy hudby v lite­ra­tuře). Text k překladu si účastníci/účastnice dílny volí v konzul­taci s lektor­kou. V závěru dílny si při čte­ní hoto­vých pře­kladů vyzkou­šíme, jak fungují na stránce i při živém před­nesu, a co může čte­ní nahlas v překladu od­halit.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2400 Kč; dílna se v letošním ročníku neotevře, počet zájemců ne­pře­kročil nutné mini­mum pro eko­no­mickou ná­vrat­nost

Co si připravit na dílnu?

výběr textu k pře­kladu ve spolu­práci s lektor­kou předem
portrét Petry Johany Poncarové
Petra Johana Poncarová

(1988, Louny) působí na Ústavu anglo­fonních lite­ratur a kultur Filo­zo­fické fakulty Univer­zity Karlo­vy. Ve svém výzkumu se za­bývá pri­márně skotskou a anglickou lite­ra­turou. Z angličti­ny a skotské gaelšti­ny pře­kládá do češti­ny prózu, poezii i naučnou lite­ra­turu, dosud více než 25 kniž­ních ti­tulů.