Povídejme si, děti
(pro děti od 3 do 6 let)

„Když se to narodilo, bylo to takové malé nic…“
 
Jak by to vypadalo, kdyby se potka­li bratři Čapkové s Karlem Högerem, Dášeňkou, pejskem a kočičkou? To po­znáte, když se k nám při­dáte do dílny určené před­škol­ním dětem. S využi­tím metod výchovné drama­tiky, přes pohyb, tělo a sluch v ní společně objevíme pohád­kový svět Josefa a Karla Čapko­vých a kou­zelný hlas Karla Högera.

celotýdenní dětská dílna, po-pá; pro před­ško­láky, pro děti od 3 do 6 let; cena: 850 Kč

Co dětem s sebou na dílnu?

Na dílnu dětem stačí pohodlné oblečení, dobrá nálada a svačinka s pitím.
portrét Jitky Míčkové
Jitka Míčková

(1977, Praha) vystudova­la Střední pedago­gickou školu v Praze a Katedru výchovné drama­tiky na DAMU. Meto­dám výchovné drama­tiky a zážit­kové peda­gogiky se věnuje již řadu let, a to jako uči­telka mateřské školy, lektorka a meto­dička zážit­kových work­shopů orga­nizace Post Bellum, školi­telka lektorů, peda­gogů, stu­dentů SŠ a VŠ, autor­ka knihy „Cesta do po­hádky“ (Portál). V minu­losti tvo­řila a vedla zážit­kové dílny navazu­jící na před­stavení v diva­dle Minor a Spejbla a Hurvínka. Je zakla­datel­kou a členkou loutko­vého divadla Na háčku zaměře­ného na tvorbu pro děti, ve kterém také tyto principy uplat­ňuje.

portrét Ley Švejdové
Lea Švejdová

(1976, Praha) absolventka Duncan centre konzer­va­toře Praha a ta­neční aka­demie P.A.R.T.S. v Bruselu. Mezi lety 2001 až 2004 půso­bila jako taneč­nice v mezi­národní sku­pině Dejá Donné. Byla spolu­zakla­datel­kou tanečně diva­delní sku­piny NANOHACH, kde půso­bila během 14 let jako ta­neč­nice či choreo­grafka ve 24 pro­jektech. Spolu­praco­vala s Di­vadlem bratří Formanů, ve Státní opeře a s orga­nizací Post Bellum. V sou­časné době vyučuje taneční techniku, impro­vizaci a tvorbu na konzerva­toři Duncan centre a půso­bí jako ta­nečnice a choreo­grafka v ta­nečních a divadel­ních pro­jektech. Absol­vuje lektor­ský kurz na projekt orga­nizace S.E.S.T.A. – škola tančí.