Onomastická dílna aneb Cesta do světa vlastních jmen

děti u stolu
Pojďme se společně za­myslet nad di­daktickým poten­ciálem vlast­ních jmen, jejichž pozice ve školní výuce ne­bývá vždy plně doce­něna a redu­kuje se spíše jen na pravo­pisné ztvár­nění. Spo­lečně si uká­žeme hravé způ­soby, jimiž lze žákům při­blížit sou­stavu českých příjmení či místních a po­místních jmen. Dílna je určena uči­telům zá­kladní, ale i střední školy. Účast­níci si odnesou tipy na kon­krétní akti­vity a pří­pravu pracov­ních listů a po­znají, že vlastní jména jsou nástro­jem, pomocí něhož lze ve výuce snadno do­sáhnout mezi­předmě­tového propo­jení.

jednodenní didaktická dílna, pondělí 3. 7. od 14 h; cena: 400 Kč; dílna se v letošním ročníku neotevře, počet zájemců ne­pře­kročil nutné mini­mum pro eko­no­mickou ná­vrat­nost

portrét Martiny Ptáčníkové
Martina Ptáčníková

PhDr. Martina Ptáčníková, Ph.D., (1986, Beroun) vystudo­vala český jazyk a lite­raturu na Filozo­fické fakultě Univer­zity Karlovy. Působí v oddě­lení ono­mastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR, kde se vě­nuje jménům praž­ských ve­řejných pro­stranství a po­místním jménům Brou­movska a Českého koutku v Kladsku. Je autor­kou mono­grafie Mezi Stali­novou třídou a Husá­kovým tichem. Kapi­toly z pražské topo­nymie, autor­kou řady ono­mastických stu­dií a spolu­autor­kou hesel pro elektro­nickou verzi Slovníku pomíst­ních jmen v Čechách.