Od interpretace ke kritice

Kurz navazuje na předchozí dílny věnované interpretaci a kritice, avšak jejich účast rozhodně není pod­mínkou pro letošní dílnu. Vedle ryze praktické­ho aspektu, tedy psaní vlast­ních kri­tických textů, bude pozor­nost věnována rovněž inter­pretaci vybraných umě­leckých děl (povídek), neboť inter­pretace, analýza či výklad tvoří ne­od­mysli­telnou součást práce lite­rárního kri­tika. Výstu­pem dílny bude publi­kace zredi­go­vaných recenzí účast­níků v lite­rárním časo­pise Tvar.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2400 Kč

Je třeba si něco připravit předem?

V průběhu dílny ne­budou účast­níci potře­bo­vat nic, v pří­pravě na ni si budou muset pře­číst cca dvě knihy z aktu­ální české pro­zaické nebo básni­cké pro­dukce a při­pravit dva kratší texty pro spo­lečnou inter­pre­taci.

Tato dílna je akredito­vána v systému DVPP pod obec­ným ná­zvem Lite­rární kritika, rozhod­nutí 6293/2022-2-304.

portrét Erika Gilka
Erik Gilk

(1973, Boskovice) vystudoval češtinu a děje­pis na brněnské filo­zo­fické fakultě, tamtéž pak získal dokto­rát z české lite­ra­tury. Od roku 2000 působí na Katedře bohe­mistiky olo­moucké filo­zo­fické fakulty, od roku 2011 v pozici docenta české lite­ra­tury. Bada­telsky se zamě­řuje na mezi­váleč­nou lite­raturu, součas­nou prózu a lite­rární kritiku. Vedle jiných knih vydal mono­grafie o Karlu Poláčkovi a Ladislavu Fuksovi, více než dvě de­kády publi­kuje kritiky a recenze v tištěných i elektronických periodikách.