Učitelská dílna k Dílnám České knižnice

děti u stolu
Česká knižnice představuje reprezenta­tivní lite­rární díla vzniklá v českých zemích od počátků našeho písem­nictví po sou­čas­nost, jak se píše na webu kniznice.cz. Již několik let k ní neod­mysli­telně patří mate­riály pro školy – tzv. Semináře a nověji tzv. Dílny, tedy sady úloh pro práci se studenty. V naší „Dílně k Dílnám“ se podíváme na to, jak taková Dílna vypadá, jak vzniká – a zkusíme si připra­vit základy pro zcela novou Dílnu České kniž­nice.

jedno­denní didak­tická dílna, úterý 4. 7. od 14 h; cena: 400 Kč

Jak se připravit na dílnu?

Je třeba obezná­me­nost s Českou knižnicí (nikoliv s Dílnami a Semi­náři), ideální je vzít si svazek, se kterým budete chtít pra­covat, s sebou.
portrét Jana Křečka
Jan Křeček

(1985, Třebíč) vystudoval PedF MU, od roku 2007 učí na brněnských gymná­ziích, aktuálně na Gymnáziu Elgartova. V doktor­ském programu na Filozo­fické fakultě Masa­rykovy univer­zity se zaměřuje na českou fantas­tickou lite­raturu po roce 1989. V roce 2013 se stal spo­lečně s tehdej­šími kole­gy­němi laureátem Ceny Vladi­míra Joch­manna pro učitele. Dlouhá léta jezdí rád na Šrámkovu Sobotku, kde již spolu­vedl dílnu zaměřu­jící se na využití biblio­terapie ve výuce.