Slovo jako zvuk a hudba

Dílna se zabývá možnostmi zvu­kové poezie: od čistě arti­ku­lačních kreací až po kompo­zice vy­tvá­řené pomocí tech­nických zá­sahů do pre­fabri­ko­vané na­hrávky.

jedno­denní didak­tická dílna, středa 5. 7. od 14 h; cena: 400 Kč

portrét Pavla Novotného
Pavel Novotný

(1976, Liberec) básník, překladatel, germanista, pedagog, působí na Katedře německého jazyka při TUL. Je auto­rem řady básnických sbírek, též autorem radio­fonických kompozic pro ČRo3 Vltava. Získal řadu lite­rárních ocenění (mj. Magnesia Litera za poezii 2021, Drážďanská cena lyriky 2022). Přeložil např. básnický cyklus „Zánik Tita­niku“ Hanse Magnuse Enzens­bergera, společně s Nikolou Mize­rovou též Enzens­bergerovo „Mauzoleum. Sedmatřicet balad z dějin pokroku“ nebo anto­logii legen­dární „Wiener Gruppe“. Jako lite­rární vědec se zabývá lite­rární koláží a montáží, dále proble­ma­tikou tzv. akustické lite­ratury a experi­mentální roz­hlasové hry. Uvedené ukázky z autorovy poezie pochá­zejí ze sbírky Zevnitř (2017). Více na www­.pavel­no­votny.net.

foto TUL – zdroj obrázku