Pohádky do ucha
(pro děti od 10 do 15 let)

V rámci dílny si zkusíme nejprve vymýšlet pohádkové (případně hororové – strašidelné) příběhy. Budeme vycházet ze zajímavých míst v Sobotce, tajemných domů, neobvyklých předmětů, útržků rozhovorů lidí, které náhodně potkáme… Ale také budeme hledat inspiraci v již existujících místních pohádkách a legendách (třeba jen podle názvu). Vzniklé příběhy bychom pak nahráli a formou „rozhlasového vysílání“ bychom je pustili posluchačům – třeba jako netradiční pohádku po obědě.

celotýdenní dětská dílna, po-pá; pro děti na druhém stupni ZŠ, pro děti od 10 do 15 let; cena: 850 Kč; kapacita dílny je naplněna, na dílnu se již nelze registrovat

Co dětem s sebou na dílnu?

Psací potřeby, pohodlné oblečení, svačina a pití, případně jednoduché hudební nástroje na zvukové efekty do nahrávky (nemusí být).
portrét Evy Sukové
Eva Suková

(1981) narodila se v Brně, zde vystu­dovala Střední knihovnic­kou školu, JAMU a doktor­ské studium na Peda­gogické fakultě. V sou­časné době žije v Rakov­níku, kde pracuje na Základní umě­lecké škole jako uči­telka lite­rárně-drama­tické­ho oboru. Od roku 2016 veřejně vystu­puje jako písnič­kářka „Blondýna“ se svou autor­skou tvorbou. Básně vydala časopi­secky (Tvar, Divoké víno) i knižně (sbírky „Zabásni m(n)ě“– 2019, Kampe a „Bububu“– 2021, Galén). Věnuje se lektor­ské čin­nosti v diva­delních a lite­rárních oborech, dlouho­době spolu­praco­vala s dětským časo­pisem Dráček a týde­níkem Raport. V roce 2021 vydala desku „Nevo­lej mi do ne­be!“. Má ráda červe­nou barvu, černý čaj, oříško­vou čokoládu a anglický humor.