Divadelní adaptace (ne)dramatického textu

louka ve městě
Na zákla­dě loňské pozi­tivní zkuše­nosti se opět pono­říme do nepro­bá­da­ných vod slov, pod­textů a přede­vším si­tuací, aby­chom spolu, ale i indi­vi­duálně na­psali krátký drama­tický text. Ten bude adapta­cí pro­zaické lite­rární před­lohy, pravdě­po­dobně povídky. Krea­tivi­tě se meze ne­kla­dou, je­diným pra­vidlem je, že vý­sledný text by měl mít po­ten­ciál být hrán, tedy ob­stát na je­višti.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2400 Kč

Co si přivézt na dílnu?

Žádná pří­prava není třeba, stačí mít s sebou coko­li, čím nebo na čem se kom­fortně píše. Ideální je note­book nebo tablet, ob­stojí ale i pa­pí­rová klasika.
portrét Kristýny Čepkové
Kristýna Čepková

(*1987) pochází z Prahy, částečně z divadelní rodiny. Od gymnázia se věnovala divadlu amatérsky, navštěvovala dramatický kroužek a po­dobně. Poté vy­studovala režii – drama­turgii čino­herního divadla na DAMU (2011). Byla ve stálém angažmá v Jiho­českém divadle v Českých Budě­jovicích a v Městském divadle Kladno. Spolupracuje s Městským divadlem Mladá Bo­leslav a Západo­českým divadlem v Chebu. Od roku 2020 působí jako kmenová dramaturgyně v pražském Divadle D21, pro které už dříve napsala či upravila několik adaptací. V minulosti vedla stu­dentský soubor SUD, drama­tický ateliér a učila na Mezi­národní konzer­vatoři Praha.