Hudebně-výtvarná odpolední dílna
(pro děti od 3 do 10 let)

Pojďme si hrát s barvami a tóny! Odpolední hudebně-výtvarná dílna se bude zaměřovat na propojení hlasového a výtvarného projevu u dětí od tří do deseti let. Jak porozumíme malé mořské víle a co slyšíme ve Vltavě? Jakou barvou zpívají ptáci ve větvích? I o tom si spolu budeme povídat. Děti si zkusí kreativní výtvarné techniky a naučí se nové písničky.

odpolední dětská dílna v čase sboru, po-pá; cena: 300 Kč za celý týden; případně bude možné na místě dokupovat jednotlivé dny za 70 Kč za den

Co dětem s sebou na dílnu?

Oblečení vhodné k zašpinění, přezůvky, malou svačinku, láhev s pitím, dobrou náladu.
portrét Karolíny Keijsperové
Karolína Keijsperová

(2001, Vrchlabí) studuji architekturu a urba­nismus na ČVUT v Praze. Téměř deset let svého dětství jsem se věno­vala čer­nému di­vadlu. Ráda hraji na kytaru a zpívám. V létě 2020 jsem úspěšně do­kon­čila dvou­letý for­mačně-vzdě­lá­vací animá­torský kurz a od té doby se pravi­delně věnuji práci s dětmi.

portrét Elišky Míškové
Eliška Míšková

(2001, Frýdlant) studuji filosofii a dějiny umění na Masa­rykově univer­zitě v Brně. Mám za sebou tři­náct let vý­tvarné výcho­vy v ZUŠ a vý­tvarné čin­nosti se věnuji i ve volném čase. Hraji na housle a na violu. Mám zkuše­nosti s orga­nizací tvo­ři­vých akcí pro děti, mimo jiné z před­cho­zích ročníků Šrámkovy Sobotky. Kromě toho mám souro­zence v před­školním věku, takže asisto­vané smrkání mě nepře­kvapí.