Autenticita výuky češtiny

náhled z DVTV
V mezi­lidských vztazích toužíme po auten­tič­nosti. Chceme, aby lidé, s nimiž se setká­váme, byli auten­tičtí. Aby zážitky, které máme prožít, byly auten­tické. I metafory, které pou­ží­váme, odkrývají naši touhu po auten­tič­nosti: pod kůži, k jádru věci, pod povrch aj.
Auten­tič­nost znamená oprav­do­vost – a to platí nejen pro běžný život, ale i pro školu, výuku českého jazyka nevy­jímaje. Jak by na kontext „tam venku“ měla rea­govat výuka češtiny? Jak utvářet vy­učovací a učební pro­středí češtiny tak, aby bylo auten­tické? A proč je to vůbec důle­žité?

jedno­denní didak­tická dílna, čtvrtek 6. 7. od 14 h; cena: 400 Kč

portrét Stanislava Štěpáníka
Stanislav Štěpáník

(1983, Zlín) vystudoval učitel­ství českého jazyka a litera­tury a anglického ja­zyka na Pedago­gické fakultě Univer­zity Karlovy. Studo­val na Univer­sity of Alberta v kanad­ském Edmontonu a na Sheffield Hallam Univer­sity v anglickém Sheffieldu. Učil na základ­ní i střední škole, aktuálně pracuje na Ka­tedře českého jazyka a litera­tury Pedago­gické fakulty Univer­zity Palackého v Olo­mouci. Di­daktik českého jazyka, učitel, autor Výuky češtiny mezi tradicí a ino­vací a hlavní autor Školních výprav do kra­jiny češtiny.

foto UPOL – zdroj obrázku