Za Kon­ve­ma Na Hrob

Během letních měsíců se města stávají roz­pále­nou výhní. Adam Tománek (*1995) ohle­dává mož­nosti, jež nabízí ome­zený prostor stí­nu. Fyzicky zpřítom­ňuje problém, s nímž se jako obyva­telé beto­nových velko­měst bude­me potýkat stále víc. Dosta­tečně nezo­hled­ňujeme dopady klima­tické změny a jen po­malu přistu­pu­jeme k plánování vychá­ze­jícímu z konceptu udrži­tel­nosti a eko­logické sta­bility.

Vernisáž pro­běhne v úterý 5. čer­vence od 11 h ve středu ná­městí Míru.