60 let Studia Šrámkova domu

Dne 6. října 2022 uplyne 60 let od vzniku feno­ménu, který se v sou­časnosti nazývá Studio Šrámkova domu v Sobotce. Retro­spek­tivní výstava pojme­novává výcho­diska pro vznik Studia a věnuje se zásadním oka­mžikům jeho existen­ce. Vzpo­mene na úspěšná poetická pásma, díky nimž měl soubor po dlouhá léta v názvu „Recitační“, dále na insce­nování lidových her, které natáčela i Česko­slovenská televize. Vedle těchto žánrů jsou reflek­tována období práce s dramatem a experi­mento­vání na základě vztahu pohybu a slova. Výstava nezapo­míná na činnost Pří­pravky Recitačního studia Šrámkova domu. Závě­rečná část se věnuje součas­nosti sou­boru.

Vernisáž proběhne v rámci pořadu Žije dítě (ne)zakřik­nuté! ve středu 6. čer­vence od 19.30 v Městském divadle. Výstava je konci­pována jako stálá.